חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

גילוי מרצון

ביום 13.12.17 פרסמה רשות המסים הוראת שעה נוספת ביחס לנוהל גילוי מרצון. הוראות הנוהל דומות במהותן להוראות הנוהל הקודם – התחייבות המדינה שלא יינקטו הליכים פלילים כנגד מי שיבצע גילוי מרצון בהתאם לתנאי הנוהל – לרבות, גילוי כן ומלא, במועד הפניה אין בידי רשות המסים מידע הקשור לגילוי מרצון. הנוהל יחול עד ליום 31.12.19.
בהתאם לנוהל זה, קיימים שלושה מסלולים להגשת בקשה:
1. מסלול רגיל
2. מסלול אנונימי- מסלול זה יחול עד ליום 31.12.18
3. מסלול מקוצר- ביחס להון של עד 2 מיליון ש"ח, ובנוסף הכנסה חייבת של עד 0.5 מיליון ש"ח

הימנעות מהליך פלילי

ביולי 2017 גזר ביהמ"ש שלום בת"א על יצחק סוויד 16 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי למשך 8 חודשים וקנס בסך של 70,000 ש"ח, וזאת בגין אי דיווח ותשלום מס על הכנסות מריבית שנצמחו לו בין השנים 2003- 2011 על כספים שהפקיד בחשבון בשוויץ. גזר דין זה ניתן לאחר שמר סוויד הסיר את מלוא מחדלו ושילם מס כולל בסך של 349,654 ש"ח. יצוין, כי במהלך המשפט, טען מר סוויד כי המידע על החשבון הגיע לרשויות עקב הלשנת הגרוש של בתו.

כלומר, מאסר בפועל של 16 חודשים, וזאת לאחר שמר סוויד שילם את מלוא המס – לעניין זה, סביר שלאחר שנפתח ההליך הפלילי כנגדו, אפשרויותיו של מר סוויד להעלות טענות אזרחיות ביחס לאופן חישוב המס היו מוגבלות. בנוסף נקנס מר סוויד בסך של 70,000 ש"ח.

במידה ומר סוויד היה מקדים תרופה למכה, ופונה לרשות המסים בבקשה להליך גילוי מרצון, לפני שהמידע לגביו הועבר אליהם, יכול היה להימנע לחלוטין מההליך הפלילי!

מהו הליך גילוי מרצון

במהלך שנת 2014 פרסמה רשות המסים נוהל גילוי מרצון 7.9.14, המאפשר לנישומים שעברו על החוק, ולא דיווחו כנדרש על כלל הכנסותיהם והונם לבצע הליך של גילוי מרצון, לשלם את חבויות המס כדין, ומנגד מתחייבת רשות המסים להימנע מנקיטת הליכים פליליים בגין העבירות שבוצעו, וזאת בהתאם לתנאים שפורטו בנוהל. בהתאם לתנאים נדרש, בין היתר, כי במועד הגילוי אין בידי רשות המסים מידע הקשור לגילוי מרצון או מתנהלת חקירה/בדיקה בעניין המבקש, כמו כן, נדרש כי הגילוי יהיה כן ומלא וייעשה בתום לב.

כאמור, ההימנעות מנקיטת הליכים פליליים הינה הטבה מהותית, אך יחד עם זאת, קיימת חוסר וודאות ביחס למספר סוגיות, העולות במקרים רבים במהלך הטיפול בבקשה לגילוי מרצון, המשפיעות, בין היתר, על חבויות המס הנובעות מההליך, להלן מספר דוגמאות:
  1. מיסוי הקרן- התיישנות- האם לדוגמא, קיימת חבות במס בגין הון ראשוני שהופקד בחו"ל לפני עשרות שנים? חוסר באסמכתאות- כיצד תמוסה הקרן כאשר לא ניתן להמציא אסמכתאות מספקות התומכות בהסבר הנישום ביחס למקורה?
  2. מיסוי ההכנסות השוטפות- בהתאם להוראת השעה על הבקשה לכלול את כל המידע הרלבנטי, לרבות שנות המס הרלוונטיות. מה הן שנות המס הרלוונטיות?
  3. כספים שמקורם בנישום שנפטר- כיצד תמוסה הקרן, כיצד ימוסו ההכנסות השוטפות עד למועד פטירת הנישום?
  4. חוסר הסכמה לגבי חבות המס– בהתאם לנוסח סעיף 15 לנוהל החדש לא יינקטו הליכים פליליים במידה ושולם המס על פי קביעת הגורם האזרחי. מה הדין במידה ולא קיימת הסכמה ביחס לחבות המס?

נוהל הגילוי מרצון החדש הינו בהמשך לפרסומי העבר:

נוהל גילוי מרצון 2005

נוהל גילוי מרצון 15.11.11

הבהרה בעניין קיזוז הפסדים 28.10.12

נוהל גילוי מרצון 15.11.11 – הארכה ואנונימיות

בהמשך לכך, פורסמה ביום 8.12.14 הוראת ביצוע במסגרתה ניתנו הנחיות והבהרות ביחס לנוהל החדש:

הוראת שעה 7.9.14

הוראת ביצוע גילוי מרצון 11-04

נראה כי רשות המסים מיישמת את המסקנות מהטיפול שניתן בעבר בבקשות לגילוי מרצון, ובכדי לייעל את הטיפול בבקשות לגילוי מרצון, ובכדי לשמור על אחידות נקבע כי בכל פקיד שומה ימונו מפקחים ייעודיים לטיפול בבקשות, אשר יהיו כפופים לרפרנטים בחטיבה המקצועית.

כמו כן, נקבע כי השומות וההסכמים בתיקי גילוי מרצון יאושרו על ידי פקיד השומה או סגנו.

במסגרת הוראת הביצוע ניתנת התייחסות לפרוצדורת הטיפול בשלושת המסלולים: המסלול הרגיל, המסלול האנונימי והמסלול המקוצר- הגשת בקשות באמצעות המייל, קבלת אסמכתא להגשה, זמנים מקוצרים לטיפול בבקשות (הן במסלול הרגיל והן במסלול האנונימי), חתימה על הסכם חלקי על מרכיבי הגילוי בלבד וכיוצא בזה.

סביר להניח, כי ההנחיות האמורות תייעלנה את הטיפול בבקשות, אולם, אין בהן כדי לפרט ולהבהיר ביחס לעמדת רשות המסים ו/או שיקול הדעת של רשות המסים, בסוגיות שונות, כדוגמת:

* בקשה במסלול רגיל שעומדת בתנאי הנוהל, אך לא הוסדר תשלום המס אצל פקיד השומה- מה המשמעות? נניח ונישום טוען ביחס להכנסה כי מדובר ברווח הון ולעמדת רשות המסים מדובר בהכנסה פירותית.

* בקשה שהטיפול בה לא מסתיים תוך 90 ימים או תוך 180 ימים.

* בקשה אנונימית- לכאורה, בהתאם להוראת הביצוע, בקשה יכולה שלא להתקבל בשלב זה – איזה קריטריונים נבחנים בשלב זה? האם חישוב ההכנסה החייבת ואומדן המס הינם חלק משיקול הדעת?

* בקשה אנונימית- לכאורה, לפקיד השומה אפשרות לשיקול דעת נוסף בנוגע לקביעת חבות המס – לאחר בירור חבות המס, חשיפת השם, קבלת אישור מחלקת חקירות, על פקיד השומה לערוך בדיקה באשר לתקינות הדיווח ולהעדר נתונים סותרים- מה המשמעות של בדיקה זו? באיזה תנאים יוכל פקיד השומה לטעון כי הדיווח אינו תקין ויש להגדיל את חבות המס?

* מסלול מקוצר- מתי בקשה מתאימה לטיפול – האם לפי הקרן במועד הגשת הבקשה? האם בהתאם לחישוב ההכנסה החייבת של הנישום?

* מסלול מקוצר- מהם הקריטריונים לכך שייקבע כי ייערך טיפול שומתי בתיק? מהם הקריטריונים להעברת בקשה למסלול רגיל?

במקביל לפרסום הנוהל החדש, פורסמה הוראת שעה החלה למשך תקופה של שנה, במטרה לעודד נישומים לפתוח בהליך הגילוי מרצון. הוראת השעה מאפשרת לנישומים להגיש בקשה לגילוי מרצון בשני מסלולים חלופיים:

  1. מסלול מקוצר– ביחס להון שאינו עולה על 2 מיליון ₪, וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ₪.
  2. מסלול אנונימי- פקיד השומה רשאי להעביר ממסלול אנונימי למסלול מקוצר, במידה ומתקיימים התנאים למסלול מקוצר

נציין בהקשר זה כי בהתאם להודעת רשות המסים מיום 10.8.14 ביחס לדרישות למילוי טופס 5329 אשר נשלח לנישומים רבים, עולה כי פרט למקרים חריגים, לא יינקטו הליכים פליליים כנגד נישומים שלא דיווחו כנדרש על הכנסות משכר דירה. בהמשך לכך, נוסיף, כי כאשר מדובר בהכנסות מהותיות יתכן והדרך המתאימה להסרת המחדל הינה באמצעות מסלול הגילוי מרצון.

מהאמור נראה כי רשות המסים פועלת במטרה להרחיב את מעגל המדווחים, כך שתתאפשר גביית מס נוספת הן ביחס לשנות העבר, והן ביחס לדיווחים העתידיים, תוך הימנעות מנקיטת פעולות במישור הפלילי ברוב המקרים. להלן מספר דוגמאות לעבירות מס אותן ניתן להסדיר בהליך הגילוי מרצון:

  1. אי דיווח ותשלום מס על הכנסות פיננסיות בחשבונות בנק בחו"ל
  2. אי דיווח ותשלום מס על הכנסות עסקיות בישראל ו/או בחו"ל
  3. אי דיווח ותשלום מס על הכנסות משכר דירה בישראל ו/או בחו"ל
ביחס לחשבונות הבנק בחו"ל, נציין כי לדברי נציגי רשות המסים, בידי רשות המסים כיום מידע על אלפי ישראלים המחזיקים חשבונות בנק בחו"ל. ביחס לכך, בקשה אשר תכלול מידע על חשבון בנק אשר קיים במועד הגשת הבקשה מידע לגביו בידי רשות המסים, לא עומדת בתנאי הנוהל, ולפיכך תדחה. יחד עם זאת, בנסיבות מסוימות עשויה הבקשה האמורה להקל בעמדת רשות המסים ובפעולות הננקטות על ידיה כלפי מגיש הבקשה.
יש לזכור, כי רשות המסים ממשיכה לפעול בדרכים שונות להגדלת מאגר המידע, לרבות ביחס לחשבונות הבנק בחו"ל, כך שבקשה לגילוי מרצון אשר הייתה מוגשת כיום ומתקבלת, יתכן ובמידה ותוגש במועד מאוחר יותר תדחה, מאחר ובידי רשות המסים יהא מידע לגביה.

עו"ד ורו"ח יוסי ישועה, הינו בוגר המחלקה המקצועית של רשות המסים, בעל ניסיון וידע רב בהליך גילוי מרצון. צור קשר: טלפון 03-7737070, אי מייל yossi@naye.co.il

Call Now Button