חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

החזר מס שבח

במכירת זכות במקרקעין, כגון – קרקע, דירת מגורים, מבנה, משרד, חייב מוכר הזכות במס שבח, ובנוסף חייב רוכש הזכות במס רכישה, כקבוע בחוק מיסוי מקרקעין.
במקרים רבים ניתן להפחית את חבות מס השבח ו/או מס הרכישה, על ידי תכנון מס המותאם לנתונים המיוחדים של המוכר ו/או הרוכש, כך שמלוא הקלות והטבות המס המוקנות על פי דין ימומשו.

תכנון מס מוקדם של העסקה ושימוש נכון בהקלות ובפטורים הקיימים בחוק, יכולים להביא לחסכון כספי גדול, וזאת בפרט לאור השינויים שנערכו בחוק מיסוי מקרקעין, החל מיום 1.1.14, הוראות המעבר ביחס לחוק מיסוי מקרקעין והנחיות, לרבות הנחיות חדשניות שפורסמו על ידי רשות המסים בחוזרים מקצועיים ועשרות החלטת מיסוי בתחום מיסוי מקרקעין.

כך לדוגמא בהחלטת מיסוי 48/08 נקבע לגבי דירת מגורים שהועברה במתנה ואשר נוצל פטור בעת העברתה במתנה – כי אין צורך בתקופת צינון בעת מכירתה על ידי מקבל המתנה, בנסיבות המקרה.

נדגיש, כי גם במקרים בהם שולם מס עודף מסיבות כלשהן, ניתן באמצעים שונים לתקן דיווחי העבר, ולדרוש החזר מס שבח.

סיבות אפשריות לזכאות החזר מס שבח

החזר מס שבח או מס רכישה ששולם ביתר, יכול לנבוע מסיבות רבות, בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה, לדוגמא:

  • חלוקת מס השבח בין בני הזוג
  • פריסת השבח – ניצול מדרגות מס/נקודות זיכוי
  • קיזוזי הפסדים
  • ניצול הקלות שניתנו בהחלטות מיסוי ו/או חוזרים מקצועיים של רשות המסים
  • ניצול פטורים/הקלות הקבועים בתקנות מיסוי מקרקעין
  • ניצול שיעורי מס היסטוריים
  • ניצול הטבות מס שניתנו ביחס לרכישות/מכירות בתקופות ספציפיות
  • עריכת חישובים בצורה מיטבית (פחת, דרישת מלוא ההוצאות)

 

מתי ניתן לדרוש החזר מס שבח?

בהתאם לסעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין העוסק בתיקון טעות – רשאי מנהל מס שבח לתקן טעות שנתגלתה בשומה בין אם מדובר בטעות עובדתית, טעות משפטית ובנסיבות מסוימות גם כאשר מדובר בטעות בשיקול דעת. נציין, כי בהתאם לסעיף זה, ניתן לתקן שומה תוך ארבע שנים מיום אישור השומה העצמית או קביעת השומה לפי מיטב השפיטה לפי העניין.
נציין בנוסף את סעיף 107 לחוק מיסוי מקרקעין המעניק שיקול דעת למנהל רשות המסים להאריך כל מועד שנקבע בחוק, אם כי השימוש בסעיף זה נדיר.

נציין כדוגמא לתיקון שומה בגין טעות בשיקול דעת את פסק הדין בעניין אהרון יצחק בו נקבע כי עצה שגויה שנתן עורך דין לפיה נתינת דירת מגורים מסב לנכדתו לא תיחשב כמכירת דירה בפטור לעניין ניצול פטורים, כך שיוכל למכור דירה אחרת בפטור, מהווה בנסיבות המקרה עילה לביטול עסקה לפי סעיף 102 לחוק מיסוי מקרקעין (הסב ביטל את העסקה והעביר את הדירה במתנה לבנו בכדי שזה יעבירה לנכדה…).
בנוסף נציין את פסק דין אייל עזר בו נקבע כי ניתן לבקש תיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין ולדרוש פטור דירת מגורים, גם כאשר במקור העסקה דווחה כעסקה חייבת (הנישום סבר בתחילה כי יווצר בידיו הפסד בגין העסקה – טעות בשיקול דעת).

בנוסף, נציין את סעיף 160 לפקודת מס הכנסה, מכוחו ניתן בנסיבות המתאימות לדרוש החזרי מס עד שש שנים אחורה ואת סעיף 147 לפקודת מס הכנסה, המקנה למנהל רשות המסים (סמכות זו מואצלת בדרך כלל לרפרנטים המקצועיים) ל"פתוח" שומות סגורות במקרים המתאימים.

לבחינת זכאותך להחזר מס שבח – צור קשר בטלפון 03-7737070 או במייל office@naye.co.il

Call Now Button