חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

החזר מס

סעיף 160 לפקודה

שולם מס ביתר? סעיף 160 לפקודה מאפשר הגשת בקשה להחזר מס, בגין מס ששולם ביתר במהלך שנת המס.
ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד שש שנים אחורה – לדוגמא, עד ליום 31.12.17 ניתן להגיש בקשה להחזר מס בגין מס ביתר ששולם בשנת 2011.

בהתאם לעמדת רשות המסים, הזכאות לדרוש החזר מס לפי סעיף 160 לפקודה הינה לשכירים בלבד. סוגיה זו טרם נבחנה בבתי המשפט, אשר יתכן וייפסקו כי הזכאות קיימת גם לעצמאים. נציין, כי רשות המסים איפשרה לחרוג מעמדה זו – לדוגמא, בקשה של עצמאי להחזר מס עקב פטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודה, כמפורט בחוזר מ"ה 7/10. בחוזר האמור, אף הוארכה תקופת ההתיישנות של שש השנים בנסיבות מסוימות.

 

החזר מס יכול לנבוע, בין היתר, מהסיבות הבאות:

נקודות זיכוי

 • נקודות זיכוי לחייל משוחרר – סעיף 39א לפקודה

בהתאם לסעיף 39א לפקודת מס הכנסה, זכאי חייל משוחרר לנקודות זיכוי נוספות כנגד הכנסתו מיגיעה אישית למשך תקופה של 36 חודשים שלאחר החודש בו סיים את השירות הסדיר. בהתאם לסעיף תינתן 1/6 נקודת זיכוי לחודש, במידה והחייל המשוחרר שירת שירות סדיר של 23 חודשים מלאים לפחות (לגבי אישה – 22 חודשים מלאים). במידה ותקופת השירות קצרה יותר, אזי תינתן 1/12 נקודת זיכוי לחודש.

 • נקודות זיכוי לעולה חדש – סעיף 35 לפקודה
 • נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי – סעיף 40ג לפקודה
 • נקודות זיכוי בעד נטולי יכולת – סעיף 45 לפקודה

זיכוי – הוצאות החזקת קרוב במוסד, תרומות…

 • זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד – סעיף 44 לפקודה
 • זיכוי בגין תרומות למוסד מאושר – סעיף 46 לפקודה

הוצאות/ניכויים – לפי סעיף 17 לפקודה או לפי סעיפים ספציפיים אחרים המתירים ניכוי

 • השתלמויות לשמירה על הקיים/דמי חבר – סעיף 17 רישא
 • תשלומים בגין עריכת דוחות – סעיף 17(11) לפקודה
 • ניכוי מריבית לבעלי הכנסות נמוכות – סעיף 125ד(ב) לפקודה
 • ניכוי מריבית למבוגרים – סעיף 125ד(ג) לפקודה

פטורים

 • פטור לקצבה – סעיף 9א לפקודה
 • פטור לעולה חדש/תושב חוזר ותיק/תושב חוזר – סעיף 14 לפקודה
 • החזר מס לנכה – סעיף 9(5) לפקודה

בהתאם לסעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, זכאי נכה שנקבע לו שיעור נכות של 90% ומעלה לתקופה של 185 ימים ומעלה להקלות למס – פטור ממס ביחס להכנסות מסוגים שונים.

ניצול מדרגות מס בלתי מנוצלות

 • מי שעבד למשך תקופה חלקית במהלך השנה
 • מי שחדל להיות תושב ישראל במהלך השנה – רילוקיישן – במקרים מסוימים ניתן לטעון לניתוק תושבות במהלך שנת המס. ההשלכות של מהלך זה יכולות להיות מהותיות, לרבות ביחס לחלק ההכנסה החייבת במס בישראל, חבות המס במכירת מניות ואופציות ונכסים הוניים אחרים וכדומה.

ישנם מקרים רבים נוספים, בהם קיימת זכאות להחזר מס, ואף בסכומים מהותיים כתוצאה ממיצוי הזכויות השונות, לרבות הקלות ופטורים שונים המוענקים לפי דין.

נציין, כי מס ששולם ביתר יוחזר לנישום בתוספת ריבית (כיום בשיעור 4%) והפרשי הצמדה מתום שנת המס ועד למועד החזר המס בפועל.

Call Now Button