החלטת מיסוי 2267/16

מעבר לחישוב מדד דולרי 

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן : "החברה"), הינה חברה בבעלות מלאה של חברה זרה תושבת ארה"ב אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסת ניו-יורק (NYSEׂ) (להלן: "חברת האם").

2. לחברת האם תכנית ההקצאה גלובלית של אופציות "STOCK OPTION PLAN" (להלן: "תכנית ההקצאה הישנה"). תכנית ההקצאה הישנה ונספח ההתאמה לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א 1961 (להלן: "הפקודה") הוגשו לאישורו של פקיד שומה.

3. כל האופציות הופקדו במועד הקצאתן בידי הנאמן כמשמעותו בסעיף 102 לפקודה (להלן: "הנאמן").

4. בשנת 2015 הגישו החברה והנאמן לפקיד השומה תוכנית תוכנית הקצאה של האופציות חדשה שאומצה על ידי חברת האם ואשר מחליפה את תוכנית ההקצאה הישנה (להלן: "תכנית ההקצאה החדשה").

5. במסגרת תוכנית ההקצאה הישנה, הקצתה חברת האם לעובדים ולנושאי משרה בחברה, אשר אינם עונים להגדרת "בעל שליטה" כמשמעות המונח בסעיף 102 לפקודה (להלן: "העובדים"), אופציות לרכישת מניות רגילות של חברת האם במסגרת סעיף 102 לפקודה במסלול רווח הון באמצעות נאמן (להלן: "אופציות 102 הוני").

6. מדד ההתאמה בו השתמשה חברת האם לצורך חישוב שווי ההטבה, כהגדרת המונח בסעיף 102 (א), שווי ההטבה הפירותי המתואם וההוצאות המתואמות למועד ההקצאה, כמשמעותם בסעיף 102 (ב)(3) לפקודה (להלן: "מדד ההתאמה"), במועד מימוש אופציות 102 הוני, הינו מדד דולרי.

7. בהתאם להנחית רשות המיסים מיום 21 ביוני, 2010 (להלן בהתאמה: "ההנחיה" ו-"מועד פרסום ההנחיה") בנושא "בסיס ההצמדה בהקצאת מניות לעובדים", חברות אשר הקצו לעובדיהן אופציות לרכישת מניות הרשומות למסחר בחו"ל בלבד טרם מועד פרסום ההנחיה, יוכלו לבחור כי מדד ההתאמה לשם חישוב חבות המס הנצמדת לעובדיהן יהי מטבע החוץ הרלוונטי, וזאת, בין היתר, בכפוף להגשת בקשה בענין זה לחטיבה המקצועית ברשות המיסים בתוך 45 ימים ממועד פרסום ההנחיה.

8. חברת האם, אשר הינה חברה תושבת חוץ, לא הגישה עקב אי ידיעה בקשה כאמור לרשות המיסים. יודגש כי בפועל חברת האם ממשיכה  להשתמש במדד הדולרי כמדד התאמה ולא שינתה את בחירתה מעולם.

9. בנוסף, החברה והנאמן דיווחו לרשויות המס באופן שוטף, לרבות במסגרת סד הזמנים בהנחיה, על הכנסות העובדים ממישוש האופציות על פי מדד דולרי במסגרת טפסי 102 ו- 126.

10. החברה פנתה לרשות המיסים בבקשה להחלטת מיסוי בהסכם לאחר שתוכנית ההקצאה החדשה הוגשה לאישור פקיד השומה ולארח שחלפו כבר 30 ימים ממועד הגשתה לאישור כאמור.

הבקשה:

לאשר כי השימוש שעשו ו/או החברה (הן בקשר לתוכנית ההקצאה הישנה הן בקשר לתוכנית ההקצאה החדשה), במדד דולרי כמדד ההתאמה במועד המימוש, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודה, לשם חישוב חבות המס של העובדים להם הוקצו אופציות 102 הוני, עומד בהוראות סעיף 102 לפקודה ובהוראות ההנחיה.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1. אושר כי אימוץ שער מטבע דולר ארה"ב (להלן: "המטבע הנבחר"), כמדד התאמה (להלן: "המדד המט"חי") לצורך יישום הוראות הפקודה, יחול ביחס לכל הקצאות האופציות 102 הוני למניות חברת האם (להלן: "המניות")', אשר הוקצו ו/או יוקצו ממועד הפניה בכתב להחלטת מיסוי בהסכם מרשות המיסים, (להלן: "המועד הקובע") ואילך, וזאת בכפוף לעמידה בתנאים הבאים בלבד:

1.1 האופציות 102 הוני הוקצו לעובדים אשר הינם עובדי חברה מעבידה תושבת ישראל, כהגדרת המונח בסעיף 102 (א) לפקודה, כהקצאת מניות באמצעות נאמן במסלול רווח הון (להלן:" המסלול ההוני")

1.2 החברה תודיע לנאמן תוך 30 יום ממועד החלטת המיסוי, בדבר בחירתה במדד המט"חי, לשם יישום הוראות סעיף 102 לפקודה ביחס למימושי מניות, אשר בוצעו מהמועד הקובע ואילך.

1.3 החברה המדווחת כהגדרתה בסעיף 102 לפקודה והנאמן ערוכים לביצוע חישובי המס באופן מדויק, באמצעות שימוש במדד המט"חי כמדד התאמה וכי הנאמן מודע לחובתו להודיע, במסגרת טפסי 146 ו- 156, אשר יוגשו לרשות המיסים, הן ביחס להקצאת המניות והן ביחס למימושי המניות, אשר בוצעו מהמועד הקובע ואילך, כי המדד המטחי הינו מדד ההתאמה הרלוונטי, אשר משמש בחישוב שווי ההטבה לעובדים וחבות המס הנגזרת הימנו.

2. החברה מתחייבת כי בחירתה במדד המט"חי, לשם יישום הוראות סעיף 102 לפקודה, תהה בתוקף לכל תוכניות ההקצאה למניות חברת האם ולכל העובדים להם הוקצו כאמור אופציות 102 הוני מהמועד הקובע ואילך, כמו כן, ביחס לתוכניות הקצאה שיוגשו לאישור פקיד השומה לאחר המועד הקובע, הרי שהחברה המעבידה מתחייבת להודיע לפקיד השומה במסגרת הגשתן, כי מדד ההתאמה הינו המדד המט"חי.

3. הובהר כי החברה לא תוכל לחזור בה מבחירת המדד המט"חי כמדד התאמה וכן, בהקצאות עתידיות, ככל ויהיו, תוספת המימוש שתקבע לאופציות, תהיינה נקובות במטבע הנבחר בלבד.

4. היה וחברת האם תחדל להסחר בורסה מחוץ לישראל (להלן: "מועד הפסקת המסחר בחול") מדד ההתאמה של כל אופציות 102 הוני  שיוקצו מכוח כל תוכניות ההקצאה למניות חברת האם לאחר מועד הפסקת המסחר בחול, יהא מדד המחירים לצרכן.

5. אישור זה יחול רק לגבי כל האופציות אשר תוספת המימוש הנקובה עליהן הינה במטבע הנבחר בלבד.

6. הובהר כי אימוץ המדד המט"חי יהא בתוקף ביחס לכל חברה מעבידה נוספת שתתווסף בעתיד (כתוצאה מהסכם מיזוג, רכישה וכד'), שלעובדיה יוקצו מניות חברת האם במסלול ההוני אם בדרך של החלפת אופציות קיימות או בדרך של הקצאה חדשה.

7. אימוץ המדד המט"חי לצורך יישום הוראות סעיף 102 לפקודה, יחול כאמור מהמועד הקובע ואילך. במידה שהחברה המדווחת לא תעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל, יהא מדד ההתאמה לצורך יישום הוראות סעיף 102 לפקודה-מדד המחירים לצרכן בלבד.

8. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות והתניות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אישור מצגי החברה ומכתב אישור של החברה להסכמתה לתנאי החלטת מיסוי זו. וכן הוראות במקרה של הפרה.