החלטת מיסוי 6369/11

מכירה שלא מרצון כאשר חלק מהתמורה הינה ביחידות CVR (בהסכם)

העובדות

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה הישראלית")אשר בבעלות מלאה של חברה תושבת חוץ הנסחרת בבורסה בניו יורק (להלן: "חברת האם").

2. חברת האם הקצתה אופציות לעובדיה ועובדי החברה הישראלית הניתנות למימוש למניות חברת האם, במסלול רווח הון באמצעות נאמן, וזאת בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה כנוסחו לאחר תיקון 132 לפקודת מס הכנסה (להלן: "מניות 102הפקודה"). בגין חלק מהאופציות טרם הגיע תום התקופה כמשמעותה בסעיף 102(א) לפקודה (להלן: "תום התקופה").

3. כל מניות חברת האם, לרבות כל האופציות למניות חברת האם, אשר הוקצו לעובדי החברה הישראלית, נרכשו ע"י חברה ציבורית תושבת חוץ (להלן: "תום התקופה").

4. במסגרת העסקה, שילמה הרוכשת את כל תמורת המניות והאופציות בחברת האם במזומן ובנוסף לכך יהיו זכאים כל בעלי המניות והאופציות למניות חברת האם, ליחידת Contingent value right (להלן: "CVR") אחת לכל מנייה, אשר תונפק ע"י החברה הרוכשת. מכשיר ה CVR הינו מכשיר נסחר שהחברה הרוכשת התחייבה לשמור על סחירותו בבורסה בניו יורק או בבורסת ני"ע עממלכתית אחרת. שווי יחידת ה CVR למועד העסקה הינו הפרש שבין שווי מניות  חברת האם ביום האחרון למסחר בה בניכוי הסכום ששילמה הרוכשת עבור כל מניה או אופציה למניה של חברת האם. המחזיק ביחידת CVR יהיה זכאי לתשלומים במזומן בעת השגת אבני דרך מסוימים התלויים בתוצאות מסוימות של רמת אספקה ו/או פיתוח ו/או רישום ו/או מכירה של מוצרי החברה הישראלית ו/או חברת האם קיימים או עתידיים או ספציפיים. התשלום בגין CVR עשויים להתחיל להשתלם החל מיום 31.12.2011.

5. הוצהר ע"י החברה הישראלית כי אין בידי העובדים זכות ממשית לאכוף את זכויותיהם בגין האופציות ו/או המניות שהוקצו מכוחן במסגרת תכנית האופציות, כך שלמעשה, העובדים לא יכלו להמשיך להחזיק באופציות ו/או במניות חליפיות ועסקת המזומן נכפתה עליהם.

6. הוצהר כי הרוכשת אינה "קרוב" כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה של החברה הישראלית או של בעלי מניותיה או תאגידים הקשורים לה.

פרטי הבקשה

מבוקש כי יראו במכירת מניות 102 וקבלת התמורה במזומן וביחידות CVR בידי העובדים בגין האופציות אשר טרם הגיע לגביהן "תום התקופה", כמימוש מניות במכירה שלא מרצון, כמשמעות המונח 102(ח) לפקודה.

תמצית הסדר המס ותנאיו

1. בנסיבות אלו, ניתנה החלטת מיסוי, לפיה יראו את מימוש מניות 102 כמכירה שלא מרצון לפי סעיף 102(ח)ובלבד שהתמורה אשר התקבלה במזומן וביחידות CVR, במועד אירוע המס, מקדמת מס אשר תהווה תשלום מס סופי ע"ח התמורה הכוללת כאמור, בהתאם לשיעור המס הקבוע בסעיף 102(ב) לפקודה. הובהר כי כל משיכה לפני תום התקופה תחויב במס שולי. שווי יחידת CVR הינה שווי יחידת ה CVR הגבוה ביותר בתקופה החלה ממועד ה Closing ועד למועד קבלת יחידת ה CVR בפועל ע"י הנאמן (להלן: "שווי יחידת ה CVR").

2. נקבע כי מועד אירוע המס לכל דבר ועניין הינו במועד ה- Closing של העסקה (להלן: "מועד אירוע המס"). יחד עם זאת, מועד המימוש, לעניין תום התקופה בלבד, יידחה עד למועד תום התקופה או עד להעברת התמורה מהנאמן לעובד, לפי המוקדם (להלן: "מועד המימוש").

3. לגבי הקצאות של אופציות במהלך 90 הימים שקדמו למועד החתימה ועד למועד ה Closing של עסקת המכירה, הרי שהתמורה בגינן תסווג כהכנסת עבודה, אשר העובד יחויב עליה במס בשיעור המס השולי החל עליו.

4. הנאמן יפקיד את התמורה לאחר ניכוי מקדמת המס בפיקדון נושא ריבית. עד לתום התקופה הנאמן לא יעביר את התמורה לעובד ולא יעשה כל פעולה שמשמעותה מכירה או שיעבוד. במועד תום התקופה, יעביר הנאמן לעובד את המזומן לעובד, כאשר כל הרווחים מהתמורה יחויבו במס בידי העובד, בהתאם לשיעור המס הקבוע בסעיף 102(ב) לפקודה. למען הסר ספק, רווחים הינם לרבות רווחים הנובעים ממימוש יחידות ה CVR, כאמור בסעיף 4. במידה ומועד מימוש יחידות ה CVR שוויו יהיה נמוך מ "שווי יחידת ה CVR" שהרי יראו בקיטון כהפסד הון.

5. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הגבלות והוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן להחלטת מיסוי זו.