החלטת מיסוי 6570/17

הוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו- ב(3) דיבידנד מוטב 1.1.2017- 30.9.2017- חלוקת מענקים וירידה בהכנסות (בהסכם)

העובדות
חברה עוסקת בתחום המסחר. עקב כניסת מתחרים לשוק, החברה צופה ירידה בהכנסות.
מנהלי חברה הינם בעלי מניות מהותיים בה.
במהלך שנות המס 2015 ו-2016 שילמה החברה מענקים למנהליה, בנוסף להכנסות המשכורת אותם הם מקבלים באופן שוטף.
עקב הציפיה לירידה בהכנסות החברה, מנהלי החברה צופים כי לא ישולמו להם מענקים בסכומים אותם קיבלו בשנות המס הבאות.
החברה ובעלי המניות מעוניינים לחלק דיבידנד מוטב בהתאם להוראת השעה.

הבקשה
אופן חישוב ממוצע ההכנסות לצורך עמידה בתנאי ממוצע ההכנסות אשר נקבע בהוראת השעה

החלטת המיסוי
1. ככלל, יש לעמוד בתנאי ממוצע ההכנסות בכל אחת מן השנים 2017 עד 2019 בהתאם לממוצע ההכנסות שהיו בשנות המס 2016-2015 .
2. לצורך חישוב ממוצע ההכנסות לשנות המס 2016-2015 ,יש להכליל גם מענקים ששילמה החברה מחלקת הדיבידנד למקבל ההכנסה מדיבידנד, במישרין או בעקיפין.
3. יובהר כי לצורך חישוב ממוצע הכנסות, ניתן יהיה לקחת בחשבון, דיבידנדים שיתקבלו על ידי בעלי המניות בחברה.
4. בעלי המניות יוכלו להכליל, בחישוב ממוצע ההכנסות לשנים 2019-2017 ,חלק מהדיבידנד המחולק בשנת 2017 בכדי להגדיל את ממוצע ההכנסות החסר בעקבות הירידה במענקים (להלן: "חלק הדיבידנד המשלים"). חלק הדיבידנד המשלים את ממוצע ההכנסות ימוסה בשיעור המס המלא לרבות מס היסף, ולא ייחשב כדיבידנד מוטב.
5. דוגמה לאופן חישוב תנאי ממוצע ההכנסות:

  • ההכנסות לרבות מענקים: בשנת 2015 – 240,000, בשנת 2016 – 180,000
  •  ממוצע ההכנסות בשנים 2015- 2016 הינו 210,000
  • משכורת שנתית צפויה בשנים 2017- 2019 – 120,000
  • ההפרש השנתי הצפוי מול ממוצע הכנסות – 90,000
  • ההפרש הצפוי לשנים 2017- 2019: 90,000 * 3 = 270,000
  • סכום הדיבידנד המתקבל על ידי בעל המניות – 1,000,000
  • סכום הדיבידנד המוטב – 730,000 = 270,000 – 1,000,000
  • סכום דיבידנד שאינו מוטב – 270,000