החלטת מיסוי 0209/18

אופן רישום תקבולים המתקבלים באסימונים מבוזרים (בהסכם)

1. העובדות:
1.1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת במתן שירותים אישיים ובייעוץ ללקוחותיה השונים.
2.1. חלק מלקוחות החברה, מעוניינים לשלם לחברה עבור שירותיה באסימונים מבוזרים כדוגמת ביטקוין, את'ריום וכדומה (להלן: "האסימונים").

2. פרטי הבקשה:
לקבוע את אופן רישום התקבולים בגין עסקאות החברה באסימונים.

3. החלטת המיסוי ותנאיה:
3.1. במועד התקבול של האסימונים, החברה תרשום בספר רישום עסקאות חליפין את סכום האסימונים שהתקבלו בפועל (לדוגמה קבלה על סכום של 1 ביטקוין) בהתאם להוראות סעיף 19א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 .
3.2. היה והחברה תממש את האסימונים שהתקבלו למטבע (ש"ח, דולר וכיוצ"ב) בתוך התקופה הנדרשת עד למועד הוצאת חשבונית מס לפי חוק מס ערך מוסף התשל"ו- 1975 (להלן: "התקופה" ו- "חוק מע"מ" בהתאמה), אזי היא תוכל להוציא את חשבונית המס ללקוח על פי הסכום ברוטו שהתקבל בפועל במועד המימוש. למען הסר ספק, מחיר העסקה לעניין הוצאת חשבונית המס יהיה בהתאם לשער המימוש המחושב בפועל ולפני עלויות המימוש ככל והיו.
3.3. היה והחברה לא תממש את האסימונים שהתקבלו בתוך התקופה, חשבונית המס תירשם על פי "השער הממוצע בתקופה" של האסימונים שהתקבלו. חישוב השער הממוצע לתקופה יבוצע על בסיס השערים המפורסמים לפי ממוצע העסקאות בזירות מסחר מהותיות לאסימונים כלהלן:
שער ממוצע בתקופה = 2 / (השער הנמוך בתקופה + השער הגבוה בתקופה)
בחרה החברה מקור מידע לקביעת שווי עסקאותיה (על פי אתר אינטרנט מסויים), לא תוכל לחזור בה ותהא מחוייבת להמשיך לקבוע את עסקאותיה על פי אותו מקור.
הפסיק מקור המידע את פעילותו, תבחר החברה מקור מידע אחר והיא תהא מחוייבת להמשיך לקבוע את עסקאותיה על פי אותו מקור אחר.
3.4. החברה תכיר בהוצאות שהוצאו במסגרת מימוש של אסימונים רק במקרה של מימוש בפועל כאמור בסעיף 3.2 לעיל ובהתאם לדיני המס הרלוונטיים הן בהיבטי חוק מע"מ והן במסגרת חישוב ההכנסה החייבת. למען הסר ספק, החברה לא תכיר בהוצאות שלא נשאה בהן בפועל ומס תשומות בגין הוצאות כאמור יותר ככל ומתקיימים כל התנאים הקבועים בסעיפים 38 ו- 41 לחוק מע"מ.
3.5. היה והחברה לא מימשה את האסימונים בתקופה, הסכום שיירשם בחשבונית המס בהתאם לאמור בסעיף 3.3 לעיל, ייחשב ל"מחיר המקורי" של האסימונים לצורך חישוב הרווח/ההפסד שייווצר בעתיד, ככל שיהיה. בגין מימוש האסימונים החברה מתחייבת ליישם על עצמה את העקרונות הקבועים בעמדת מס הכנסה 2017/32 שעניינה "מיסוי מטבעות וירטואליים" ובחוזר מס הכנסה 2018/5 שעניינו "מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר" (להלן: "חוזר 5/18").
3.6. מאחר ופעילות בתחום האסימונים המבוזרים המוצפנים מאופיינת ברמת סיכון לגניבה של אסימונים עקב פריצת פצחנים (האקרים) לארנקים דיגיטליים, והיה ואסימונים נגנבו במסגרת התקופה כאמור בסעיף 2.3 לעיל, יראו בכך הוצאה אינטגרלית לעסקיה של החברה ככל והאסימונים התקבלו במסגרת העסקים השוטפת והכל בכפוף לדיני המס הרלוונטיים. היה ונגנבו אסימונים כאמור לאחר התקופה, יחולו על האסימונים העקרונות הקבועים בחוזר 18/5 ויראו את הסכום שנקבע בסעיף 5.3 לעיל כעלות האסימונים. עם זאת, מוסכם כי גניבת אסימונים מארנק דיגיטלי של החברה, לא תיחשב חוב רע או חוב אבוד לעניין הוראות חוק מע"מ והחברה לא תוכל לדרוש תשומות בגין הגניבה, הן אם נגנבו בתוך התקופה או לאחר התקופה.
3.7. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.