החלטת מיסוי 09/06

הכנסות שמקורן בשימוש בתוכנה המשווקת באינטרנט (בהסכם)

החלטת המיסוי דנה בחברה העוסקת בפיתוח תוכנה אשר מודל הפקת ההכנסות שלה הוא מפירסום באינטרנט. השאלה המיסויית היא האם מודל הכנסות הבנוי על רווחי פרסומות באינטרנט נכלל בהגדרת "הכנסה מוטבת" לפי סעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון, ועל כן  זכאיות להטבות המס בחוק.
רשות המיסים מכריעה כי יוכרו הכנסות מפרסומות הנובעות באופן ישיר מן השימוש בתוכנה כ"הכנסות מוטבות",  אך הכנסות פרסום אשר אינן  נובעות במישרין מעצם מתן זכות השימוש בתוכנה (כגון, הכנסות מפרסום שמקורן בפרסומות באתר החברה) לא יוכרו כהכנסות מוטבות.

העובדות:

החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של כלי תוכנה ייחודיים המשתלבים עם תוכנות מסויימות של תוכנות ה-Office (Microsoft). להלן תיאור חלק ממוצרי החברה לצד מודל הפקת ההכנסות מאותם המוצרים:

א.   תוכנה המשלבת עזרים חזותיים וקוליים בקבצי תוכנות ה-office. גירסה זו של התוכנה ניתנת להורדה מהרשת ללא תשלום. ההכנסות ממוצר זה מקורן בהכנסות מפרסומות של חברות שונות, המוצגות בחלון תצוגה ייעודי שנפתח כל עת שהלקוח עושה שימוש בתוכנה שהוריד. בנוסף, ניתן לרכוש גרסת תוכנה מתקדמת, שאינה מחייבת את הלקוח לצפות בפרסומות, תמורת תשלום חד-פעמי.

ב.   החברה מספקת למשתמשים בתוכנה יישומים ותכנים נוספים שהנם בבחינת פונקציות נוספות או תכני עיצוב נוספים לתוכנה הבסיסית. ניתן "להוריד" את היישומים והתכנים הנוספים בחינם, ואולם אז, המשתמש נחשף לפרסומות תוך כדי הליך הורדת התוכן ו/או הסיור בגלריות התוכן השונות של החברה. במידה שהלקוח בוחר להוריד התוכן ללא תשלום ולצפות בפרסומות, זכאית החברה לקבל הכנסות מדמי פרסום מהמפרסמים.

לחילופין, ניתן לרכוש את היישומים והתכנים הנוספים תמורת תשלום של דמי מנוי תקופתיים.

ג. לחברה הכנסות מפרסום שמקורן בפרסומות המוצגות באתר החברה.

ד. החברה משלבת בתוכנה שלה קישורים (links) לאתרי אינטרנט שונים ובתמורה היא זכאית ל-50% מכלל הרווחים של אותם אתרים.

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה, עוד בטרם ביצוע ההרחבה של מפעלה המוטב, כי יאושר לה שכל הכנסותיה המפורטות מעלה הן "הכנסות מוטבות", כמשמעותן בסעיף  51 לחוק לעידוד השקעות הון (להלן: "החוק"), שמקורן בתוכנת הדואר האלקטרוני שפיתחה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. באישור נקבע כי ההכנסות המפורטות בפסקאות (א) ו-(ב) של פרק העובדות תהוונה "הכנסות מוטבות", וזאת משום שמדובר בהכנסות שמקורן במתן זכות שימוש בתוכנה שפותחה על ידי החברה.

2. ההכנסות המפורטות בפסקאות (ג) ו-(ד) של פרק העובדות לא תהוונה "הכנסות מוטבות", וזאת משום שהן אינן נובעות במישרין מעצם מתן זכות השימוש בתוכנה.

3. ייחוס ההוצאות בין שני סוגי ההכנסות – "ההכנסות המוטבות" ו"ההכנסות הלא מוטבות" – יבוצע בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  18(ג) לפקודת מס הכנסה.

4. החלטת המיסוי אינה באה להוסיף או לגרוע מהאמור בכתבי האישור ו/או באישורי הביצוע, שהונפקו לחברה, עובר לתיקון מספר 60 לחוק, על ידי מרכז ההשקעות.

5. תוקפה של החלטת המיסוי נקבע לגבי "הרחבה" אחת, ובלבד שזו תבוצע תוך שנתיים מתום שנת המס שבה ניתנה החלטת המיסוי.

6. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.