החלטת מיסוי 10/06

מתן שירותי מו''פ לרוכשי טכנולוגיה (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל עוסקת בפיתוח של פתרונות חומרה מתקדמים. לחברה הכנסות משני תחומי פעילות עיקריים: מתן רישיונות לשימוש בטכנולוגיה הגנרית של החברה ופיתוח מוזמן של טכנולוגיה מתקדמת המבוססת על הטכנולוגיה הגנרית של החברה.

2. להלן תיאור הפעילויות:

א. מתן רישיונות לשימוש בטכנולוגיה – החברה מתקשרת עם חברות מובילות בשוק העולמי, בתחום המוליכים למחצה, ומציעה להן לשלב את הטכנולוגיה שפיתחה, במוצרים המיוצרים על ידן. החברה מספקת לאותן חברות רישיונות לשימוש בטכנולוגיה שפיתחה כנגד קבלת תשלום חד פעמי, וכנגד קבלת תמלוגים שוטפים לפי היקף המכירות של המוצרים אשר הטכנולוגיה של החברה שולבה בהם.

ב. פיתוח מוזמן של טכנולוגיה מתקדמת המבוססת על הטכנולוגיה הגנרית של החברה – החברה מספקת לחברות, העושות שימוש בטכנולוגיה של החברה, שירותי פיתוח בתחום הטכנולוגי בו פועלת החברה. חלק מסויים מלקוחות החברה, העושים שימוש בטכנולוגיה שלה, מזמינים ממנה את שירותי הפיתוח לצורך ביצוע התאמות ייחודיות בטכנולוגיה, בכדי שתתאים למוצר אותו הן מייצרות (אדפטציה של הטכנולוגיה הגנרית). עבור שירותי הפיתוח גובה החברה סכום מוסכם מראש או סכום המבוסס על עלויות הפיתוח בתוספת רווח קבוע (+ COST). בכל מקרה, ועל אף שהחברה זכאית לקבל תשלום בעבור שירותי הפיתוח, הידע שנצמח ממתן שירותים אלה הוא קניינה הבלעדי של החברה.

3. התשלום עבור שירותי הפיתוח אינו מהווה חלק מהתשלומים הרגילים בגין מתן רישיון לשימוש בטכנולוגיה הגנרית של החברה.

 

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה שיאושר לה כי ההכנסות, שמקורן בפיתוח מוזמן של טכנולוגיה מתקדמת, הן בגדר "הכנסה מוטבת", כמשמעות מונח זה בסעיף  51 לחוק לעידוד השקעות הון (להלן: "החוק").
 
החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי ההכנסות משירותי פיתוח, שמקורן בהתקשרויות עם חברות להן מספקת החברה רישיונות לשימוש בטכנולוגיה הגנרית, יהוו "הכנסה מוטבת". החלטת המיסוי הוגבלה להרחבה שבשלה ניתנה.

2. החלטת המיסוי אינה באה להוסיף או לגרוע מהאמור בכתבי האישור ו/או באישורי הביצוע שהונפקו לחברה, עובר לתיקון מספר 60 לחוק. על ההרחבות הישנות יחול הדין עובר לתיקון מספר 60 לחוק, ולפיכך יחולו על הרחבות אלה התנאים והמגבלות שנקבעו בכתבי האישור ו/או באישור הביצוע, שהונפקו לחברה על ידי מרכז ההשקעות.

3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.