החלטת מיסוי 100/06

הגדרת נכסים יצרניים, לעניין החלת מבחן ''יחס הנכסים'' מכוח סעיף 74(ד)(3) לחוק (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל עוסקת בפיתוח טכנולוגיה המספקת הגנה על מידע ממוחשב חסוי ומאפשרת לזהות ולהתמודד מול התקפות ואיומים.

2. החברה מפתחת את הטכנולוגיה עבור חברת האם ומקבלת בתמורה החזר מלא של הוצאות הפיתוח, בתוספת מקדם רווח בשיעור קבוע שנקבע.

3. במועד הקמת החברה, רכשה החברה את כל הציוד שהוחזק והופעל על ידי חברה בלתי קשורה (להלן: "החברה המוכרת").

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה שיאושר לה כי מפעלה הינו "מפעל תעשייתי" לצורכי החוק. כמו כן, החברה ביקשה כי יאושר לה שלא להחיל את "מבחן יחס הנכסים", הקבוע בסעיף  74 לחוק, לגבי הנכסים המשומשים שנרכשו מהחברה המוכרת (לא "נכס יצרני" ו/או טיעונים נוספים).

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי מפעל החברה הינו "מפעל תעשייתי" לצורכי החוק.

2. נקבע כי ריהוט משומש ו/או ציוד משרדי משומש אינם בגדר "נכסים יצרניים" שיש להחיל לגביהם את מבחן "יחס הנכסים".

3. מחשבים משומשים שנרכשו מהחברה המוכרת יהוו "נכסים יצרניים" שיש להחיל לגביהם את מבחן "יחס הנכסים".

4. כמו כן, נקבע כי ההחלטה בדבר סיווג "הציוד האלקטרוני" ו/או "השיפורים במושכר", לעניין זה, יקבע על ידי פקיד השומה (בכפוף לשימוש שנעשה בהם במפעל).

5. אופן ייחוס ההכנסה לנכסים המשומשים, כאמור, יהא לפי הכללים מכוח סעיף  74 לחוק.

6. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.