החלטת מיסוי 101/06

קביעת אז''פ למפעל שהועתק לישוב שהורע מעמדו בצו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזור פיתוח) (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל עוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק ציוד רפואי. מפעלה של החברה הוא מפעל מעורב (עם מספר הרחבות) והוא ממוקם באז"פ ב'.

2. מכירות החברה הן בעיקר לחו"ל.

3. החברה העתיקה, במהלך שנת 2005, את מפעלה למיקום חדש (להלן: "המיקום החדש"), אשר על פי הצו לעידוד השקעות הון (קביעת אזורים לעניין התוספת לחוק), התשנ"ח-1998 (להלן: "הצו הקודם") סווג כאז"פ ב'. החברה סיימה להעביר את מפעלה למיקום החדש לפני 19.12.05.

4. על פי הצו הנוכחי, המיקום החדש של המפעל מסווג כאז"פ ג' (אחר).

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה אישור כי מפעלה הינו "מפעל תעשייתי" ו"מפעל מוטב". כמו כן, ביקשה החברה לקבוע את מעמד אזור הפיתוח של החברה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי מפעל החברה הינו "מפעל תעשייתי" ו"מפעל מוטב" לצורכי החוק.

2. הוראה 6 לצו הנוכחי קובעת כי מפעל בהקמה, שנכלל באזור עדיפות א' או ב' לפי הצו הקודם והורע מעמדו לפי הצו הנוכחי, יחולו עליו הוראות הצו הקודם, במידה שמדובר במפעל שהונפק לו כתב אישור עד ליום 19.12.05. הוראה דומה קיימת לגבי הרחבות, אלא שלגבי הרחבות לא נקבעה מגבלת זמן.

3. נקבע בהחלטת המיסוי כי בהעתקה של מפעל קיים, איזור הפיתוח יקבע בהתאם להוראות הצו הנוכחי לגבי מפעל בהקמה.

4. כאמור, החברה סיימה להעתיק את מפעלה למיקום החדש לפני 19.12.05, לפיכך נקבע לגביה כי תהא זכאית לתבוע הטבות במס בהתאם להוראות סעיף  51א(א)(2) לחוק (אז"פ ב').

5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.