החלטת מיסוי 106/06

פטור לפי סעיפים 14(א) ו- (ג) לפקודה

העובדות 

1.    המבקש הינו תושב חוזר.

2.   בהיותו תושב חוץ, בשנות השבעים לחייו, השקיע המבקש בשלוש תכניות אנונה שונות המנוהלות ע"י חברות תושבות מדינת אמנה. בשל השקעתו, זכאי המבקש לתשלום חודשי בסכום קבוע למשך כל ימי חייו (להלן: "התשלום החודשי").

פרטי הבקשה

המבקש ביקש לקבוע, כי כל אחת מתכניות האנונה הינה "נכס" מחו"ל אשר נרכש בהיותו תושב חוץ, וכי ההכנסה הנובעת מהן פטורה ממס לפי סעיפים 14(א) ו- (ג) לפקודה.

החלטת המיסוי ותנאיה

1.   סעיפים14(א) ו- (ג) יחולו על הכנסת המבקש מהתשלום החודשי. לעניין זה, ייחשב התשלום כהכנסה שמקורה בנכס מחו"ל, שרכש המבקש בתקופת שהותו מחו"ל לאחר שחדל להיות תושב ישראל.

2.   במידה שיחולו שינויים בדין הישראלי, שיש בהם בכדי להשפיע על הנושאים שהוסדרו בהחלטת מיסוי זו, רשות המסים תהא רשאית לבטל החלטת מיסוי זו, לבחון אותה מחדש ו/או לשנות את תנאיה.