החלטת מיסוי בהסכם 109/06

מיסוי פעילות מוסד קבע בישראל

העובדות

1.   חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה הישראלית") היא חלק מתאגיד רב לאומי מוביל בתחומו הכולל חברות ממדינות שונות (להלן: "הקבוצה או "חברות הקבוצה").

2.   החברה הישראלית התקשרה בהסכם להענקת סיוע וייעוץ בקשר לפרוייקט בנייה המבוצע בישראל אשר צפוי להמשך כ- 18 חודשים.

3.   לשם ביצוע הפרוייקט, יגיעו לישראל יחידם מטעם חברות הקבוצה, חלקם שכירים של חברות הקבוצה (להלן: "העובדים") וחלקם קבלני משנה עצמאיים (הפועלים כיחידים או באמצעות חברה בבעלות מלאה של היחיד) מטעם חברות הקבוצה (להלן: "קבלני משנה").

4.   העובדים וקבלני המשנה יישלחו לישראל בהתאם לצרכי הפרויקט ודרישת החברה הישראלית. העובדים וקבלני המשנה מהווים חלק מצוות העבודה של החברה הישראלית, כפופים לה מבחינה ארגונית ונתונים לפיקוחה. כמו כן, הם יעשו שימוש בעיקר בציוד וכלי עבודה של החברה הישראלית.

5.   העובדים וקבלני המשנה יקבלו את תמורת עבודתם מחברות הקבוצה.

6.   החברה הישראלית תשלם לחברות הקבוצה, בקשר עם שליחת עובדים וקבלני המשנה לעבודה בישראל,סכום הכולל את התשלום הישיר לעובד / קבלן משנה, החזר הוצאות ישירות ועקיפות, בתוספת רווח קבלני מקובל.

7.   לחברות הקבוצה אין כל פעילות אחרת בישרל מלבד המתואר בבקשה והן אינן מקבלות כל תשלום מעבר לנזכר בסעיף 6 דלעיל בקשר לפרוייקט.

פרטי הבקשה

החברה הישראלית והקבוצה ביקשו להסדיר את המיסוי שיחול בישראל על פעילות הקבוצה בקשר לפרוייקט, תוך פישוט התהליך, ככל שניתן, בקשר לתושבי חוץ.

החלטת המיסוי ותנאיה

1.    העובדים וקבלני המשנה יחשבו כעובדים של מעביד ישראלי לעניין הדין הפנימי. לעניין אמנת המס בין ישראל למדינות השונות, הם ייחשבו כמועסקים ע"י מעביד תושב ישראל או פועלים במוסד קבע של מעבידם בישראל, לפי העניין. לאור האמור, תשלומים שיקבלו העובדים וקבלני המשנה בגין עבודתם בישראל יהיו חייבים במס בישראל, בהתאם לשיעורי המס החלים בדין, וזאת ללא קשר למשך שהותם בישראל.

2.   תשלומים לעובדים וקבלני המשנה כאמור בפסקה 1 יותרו בניכוי לחברה הישראלית כהוצאה בייצור הכנסתה.

3.   לעניין תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהיה לתושבי חוץ), התשל"ט – 1979 (להלן: "תקנות הוצאות השהייה"), ייחשבו העובדים וקבלני המשנה כמי שהוזמנו בידי תושב ישראל. תקנות מ"ה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב – 1972 יחולו במידה שתקנות הוצאות השהייה אינן חלות, ולעניין זה ייחשבו העובדים וקבלני המשנה כמי שמקום מושבם מחו"ל. החזר הוצאות הטיסה לישראל וחזרה לא ייחשב כחלק משכר העובדים וקבלני המשנה.

4.   תשלומים שיקבלו החברות הזרות בגין שליחה העובדים וקבלני המשנה, כמתואר לעיל, לא יחויבו במס בישראל, ובלבד שסך כל התשלומים לחברות הזרות, בכל שנת מס, לא יעלה על סכום עלות העסקת העובדים וקבלני המשנה בתוספת מרווח שנקבע. שולם סכום גבוה יותר, ייחשב ההפרש כרווח של החברות הזרות מהשתתפותן בפרוייקט בישראל ויחוייב בניכוי מס במקור בשיעור של 25%.

5.   החברה הישראלית אחראית לניכוי מס במקור משכר העובדים וקבלני המשנה והעברתו לפקיד השומה במסגרת תיק הניכויים שלה ולעניין זה, יחולו עליה כללי חישוב הניכוי במקור וחובות הדיווח החלות על מנכה שהוא מעסיק ישראלי (למשל: חישוב המס עפ"י סעיף 121 או 126(א) לפקודה, לפי העניין). החברה הישראלית נדרשת להגיש דיווח מפורט הכולל זיהוי העובדים וקבלני המשנה, פירוט אופן ביצוע החישובים וכו'. הדיווח יסתמך על דוח מפורט שהחברה הישראלית תקבל מחברות הקבוצה בעולם, המציג את הרכב התשלומים (ויוצג לפקיד השומה עפ"י דרישתו). הניכוי יעשה מכל תשלום שיועבר למי מחברי הקבוצה.

6.   החברה הישראלית נדרשה לשאת באחריות לתשלום המס החל על העובדים, קבלני המשנה ו/או חברות הקבוצה, כמפורט בהחלטה זו. מס זה ייחשב כמס שהחברה הישראלית חייבת לגביו בדיווח ותשלום ויחולו על אכיפת תשלומו הוראות פקודת המסים (גבייה).

7.   חברות הקבוצה, העובדים וקבלני המשנה לא יידרשו לפתוח תיק נישום ו/או תיק ניכויים בישראל ולא יידרשו למנות נציג בהתאם להוראות סעיף 68ב לפקודה, לא יחויבו בניהול פנקסים בישראל, בתשלום מקדמות ובהגשת דוחות שנתיים בשל הפעילות המתוארת בהחלטה זו.