החלטת מיסוי 11/06

הרחבה של מפעל וביטול תכנית מאושרת במסלול חלופי (בהסכם)

העובדות:

1. לחברה תושבת ישראל תכנית במסלול חלופי אשר אושרה על ידי מנהלת מרכז ההשקעות (להלן: "התכנית הישנה"), וזאת לפני כניסתו לתוקף של תיקון 60 לחוק לעידוד השקעות הון (להלן: "החוק"). מדובר בחברה העוסקת בפיתוח וייצור "רובוטים", המשמשים לשימושים רבים ומגוונים. החברה הינה חברה בת של חברה רב-לאומית אשר עוסקת אף היא בפיתוח רובוטים.

2. חלק מסוים מתהליכי הייצור מבוצע באמצעות קבלני משנה בישראל (פלסטיקה, הרכבת מכלולים מסוימים וכו').

3. מרכז הפיתוח היחידי של החברה נמצא בישראל. בנוסף, הקניין הרוחני, שפותח על ידי החברה, הינו בבעלותה הבלעדית של החברה.

פרטי הבקשה:

בכוונת החברה לפנות למרכז השקעות על מנת לבטל התוכנית הישנה למפרע והיא מבקשת אישור מראש בדבר זכאותה לכלול את ההשקעות בנכסים יצרניים, שביצעה במסגרת התכנית הישנה, במסגרת "ההשקעה המזערית המזכה", כהגדרתה בסעיף  51 לחוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי במידה שיונפק לחברה, על ידי מינהלת מרכז ההשקעות, כתב ביטול למפרע לתוכנית הישנה, היא תהא רשאית לכלול את ההשקעות, שביצעה לפני התכנית הישנה, במסגרת "ההשקעה המזערית המזכה".

2. החלטת המיסוי ניתנה מאחר שהחברה לא תבעה כל הטבת מס על פי התכנית הישנה, מאחר שלא נתקבל בשל התכנית הישנה אישור ביצוע ומאחר שלא נקבעה לתוכנית הישנה שנת הפעלה.

3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.