החלטת מיסוי 11/07

הכנסות ממתן רישיונות והכנסות מתמלוגים (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת במחקר ופיתוח טכנולוגיה ייחודית לייצור מוצרים בתחום התרופות, על בסיס רישיון לשימוש באב טיפוס שברשותה.

2. החברה משקיעה משאבים ניכרים במחקר ופיתוח על בסיס הרישיון שברשותה על מנת להביא ליישום הטכנולוגיה במוצר מסחרי לתעשייה הפרמצבטית ועל מנת לעמוד בדרישות רגולטוריות. המחקר והפיתוח שמבצעת החברה כוללים, בין היתר, פיתוח שיטות לייצור תעשייתי של המוצר, פיתוח יציבות המוצר, תכנון בניית המוצר והחומרים המרכיבים אותו, התאמת המוצר לגוף האדם ולתרופות ספציפיות (שלב זה כולל תהליך נפרד של מחקר ופיתוח עבור כל תרופה).

3. על מנת לבחון את הטכנולוגיה שמפתחת החברה, ביצעה החברה מספר ניסויים בבני אדם במרכזים רפואיים בארץ ובעולם. על מנת "להביא" את הטכנולוגיה לשוק נדרשים ניסויים קליניים נוספים ופיתוח נוסף. הטכנולוגיה שמפתחת החברה מוגנת באמצעות פטנט הרשום במדינות שונות. החברה הגישה מספר פטנטים נוספים הנמצאים בתהליך רישום. החברה מפתחת את הטכנולוגיה בעצמה והידע הינו בבעלותה הבלעדית של החברה. בגמר יישום הטכנולוגיה למוצר סופי, החברה תיתן ללקוחותיה רישיונות שימוש בטכנולוגיה. עם הצלחת ניסויים אלה, בכוונת החברה לתת לחברות התרופות רישיונות שימוש בטכנולוגיה שפיתחה, לשם ייצור והפצת המוצרים הסופיים.

4. מפעל החברה כולל, בין היתר, מחלקת מחקר ופיתוח ורצפת ייצור (חדרים נקיים) שתשמש לייצור מדגמי בכמויות מוגבלות של מוצרים לצורכי בדיקות וניסויים.

5. הכנסות החברה יכללו הכנסות ממתן רישיונות שימוש בידע שמפתחת החברה, וכן הכנסות מתמלוגים שיתקבלו בשל השימוש בידע. כמו כן, יכללו הכנסות החברה הכנסות מועטות ממכירת מוצרים שפותחו וייוצרו על ידי החברה (שלב הבדיקות והניסויים).

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה, בין היתר, שיאושר לה כי ההכנסות ממתן רישיונות שימוש בידע לייצור המוצרים, ההכנסות מתמלוגים שיתקבלו בשל השימוש בידע וההכנסות ממכירת מוצרים שפותחו וייוצרו על ידי החברה (שלב הבדיקות והניסויים) מהוות "הכנסה מוטבת" לצורכי החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע, כי הכנסות החברה ממתן רישיונות שימוש בידע המשמש לייצור מוצרים, ההכנסות מתמלוגים שיתקבלו בשל השימוש בידע המשמש לייצור המוצרים וההכנסות ממכירת מוצרים שפותחו וייוצרו על ידי החברה (שלב הבדיקות והניסויים), מהוות "הכנסה מוטבת" לצורכי החוק.

2. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.