החלטת מיסוי בהסכם 110/06

פעילות באמצעות קבלן משנה

העובדות

1. חברה תושבת מדינת אמנה (להלן: המבקשת") הינה חברה בעלת שם עולמי בתחום ייחודי.

2. המבקשת זכתה במכרז למתן ייעוץ בישראל ונחתם הסכם בינה לבין גורם ישראלי למתן ייעוץ עפ"י תכנית עבודה המתפרסת על פני שנתיים (למען הסר ספק, מובהר כי הפרויקט אינו כולל פעילות של הרכבה או התקנה ואף לא פיקוח של פעילויות כאלו.

3. לצורך ביצוע ייעוץ בישראל נשכרו שירותיה של חברה ישראלית שאינה קשורה אל המבקשת, כקבלן משנה (להלן: "החברה הישראלית"). החברה הישראלית אף יידעה את המבקשת אודות המכרז ובדבר נכונותה לשמש כקבלן משנה.

4. החברה הישראלית אחראית על הטמעת נהלים והנחיות שקבעה המבקשת ועל בחינת יישומן בפועל.

5. המבקשת תפעל מחו"ל ועובדיה יגיעו מעת לעת לביקורים קצרים במתקני הלקוח, עפ"י הצורך. מתן הייעוץ אינו מצריך שהייה במקום קבוע בישראל ואף אינו ניתן במשרדי החברה הישראלית. למבקשת אין משרד קבוע בישראל.

6. האחריות המקצועית המהותית לפרוייקט הייעוץ מוטלת על המבקשת. פעילות החברה הישראלית הינה תחת פיקוחה של המבקשת ובאחריותה של המבקשת. האחריות לנזקים מוגבלת ומוטלת בעיקרה על המבקשת.

7. התמחור לשעת עבודה של החברה הישראלית זהה לזה של המבקשת. התשלום לחברה הישראלית מבוסס על שעות עבודה צפויות בפרוייקט. שינוי בהיקף שעות העבודה בפועל של החברה הישראלית ישפיע על התמורה, אך בכל מקרה חלקה לא יעלה על 45% מסך הפרוייקט.

8. המבקשת אינה עוסקת בפעילות נוספת בישראל ואין בישראל גורם המוסמך לחתום על חוזים או להתקשר בשמה.

פרטי הבקשה

המבקשת ביקשה לקבוע כי פעילותה באמצעות החברה הישראלית אינה יוצרת מוסד קבע בישראל ועל כן הכנסתה מפעילות כאמור אינה חייבת במס בישראל.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. המבקשת לא תחשב כפועלת באמצעות "מוסד קבע" בישראל לעניין אמנת המס בין המדינות, אך ורק בשל פעילותה במסגרת הסכם הייעוץ ובשל כך בלבד.

2. שוכנענו, כי ההכנסה שתפיק החברה הישראלית בשל הפרויקט הינה הכנסה סבירה שנקבעה בין צדדים לא קשורים, בהתחשב בחלוקת הסיכונים, המטלות וייזום ההתקשרות עם הלקוח הישראלי. במידה שיהיו למבקשת פעילויות נוספות בישראל, ייבחנו השלכות המס בגינן.