החלטת מיסוי בהסכם 111/06

שערוך נכס חוץ שהתקבל מתושב חוץ

העובדות

1.   המבקש (להלן: "היורש") הינו תושב ישראל אשר ירש מאחיו, שהיה במועד פטירתו תושב חוץ, דירות מגורים מחו"ל.

2.   כל הדירות שהתקבלו בירושה כאמור אינן ולא היו קשורות מעולם באופן כלשהו לישראל או לפעילות בישראל (להלן: "נכסי הירושה").

3.   במועד פטירת האח, הוטל מס עיזבון במדינת מושבו בחו"ל. שומת מס עיזבון נערכה לפי שווי נכסי הירושה במועד הפטירה.

4.   לאחר קבלת הירושה השקיע המבקש סכום קטן (כ- 50,000$) בהשבחת נכסי העיזבון.

פרטי הבקשה

1.   המבקש ביקש לקבוע את "המחיר המקורי" ו"יום הרכישה" של נכסי הירושה לצרכי מס בישראל, וזאת לצורך העברה מתוכננת של נכסי העיזבון, במכירה חייבת, לחברה זרה בשליטתו (להלן: "החברה הזרה"). הכנסות החברה הזרה תהיינה הכנסות פסיביות כהגדרת מונח זה בסעיף 75ב(א)(5) לפקודה (דמי שכירות ורווחי הון).

2.   לקבוע את שווי המניות בחברה הזרה בהתאם.

החלטת המיסוי ותנאיה

1.   "יום הרכישה" של נכסי הירושה ייקבע ליום פטירת האח המוריש.

2.   ה"מחיר המקורי" של נכסי הירושה, לצורך חישוב רווח הון בידי היורש, ייקבע לפי השווי שנקבע לעניין מס העיזבון במדינת התושבות של המוריש, בתוספת הסכום שהושקע בהשבחת הנכסים.

3.   נכסי הירושה יועברו לחברה חדשה אשר תחזיק אך ורק בנכסי הירושה. ההעברה תבוצע תוך 90 ימים ממתן החלטת המיסוי.

4.   לאור הזמן הקצר שחלף ממועד פטירת האח ועד למועד הבקשה (פחות משנה), ולפי הנתונים שהוצגו במסגרת הטיפול בהחלטת המיסוי, נקבע כי שווים של נכסי העיזבון לא השתנה בין מועד הפטירה למועד העברתם לחברה הזרה.

5.   מחירן המקורי של המניות בידי המבקש יהא זהה למחיר המקורי של נכסי העיזבון שהועברו לחברה.

6.   עוד נקבע כי, במידה שיווצר בעתיד הפסד הון ממכירת מניות החברה הזרה, כולן או חלקן, לא יותר ההפסד בקיזוז בישראל. אם יווצר הפסד לחברה הזרה ממכירת הדירות שאף לו היה רווח היה מתחייב במס בישראל, לא יותר ההפסד בקיזוז. המבקש או החברה רשאים לקזז הפסד השווה להפרש שבין התמורה במכירה העתידית לבין העלויות שהושקעו בנכסים לאחר מועד פטירת האח.

7.   בחישוב רווח הון עתידי הן בעת מכירת המניות ע"י המבקש והן בעת מכירת נכסי הירושה ע"י החברה הזרה, לא יותרו ליורש הוצאות כלשהן בשל נכסי הירושה הנמכרים ו/או בשל ניהול העיזבון במדינת התושבות של המוריש.

8.   לא יותרו בניכוי הוצאות פחת בשל נכסי הירושה הנמכרים.

9.   פטור מכח סעיף 97(ב) לפקודה לא יחול במכירת נכסי הירושה.

10.   לא יינתן זיכוי ממס זר בישראל בשל מס ששולם בחו"ל בגין מכירת נכסי הירושה או בגין מכירת מניות החברה הזרה. על אף האמור, יינתן זיכוי ממס בישראל בגין מס זר ששולם בהתאם להוראות אמנה למניעת כפל מס בגין חלק רווח הון הנובע מההפרש שבין התמורה בפועל לבין "המחיר המקורי" כפי שנקבע בהחלטה זו.

11.   ההחלטה לא תחול על העברת מניות החברה הזרה, כולן או חלקן, ל"קרוב" כמשמעותו בסעיף 88 לפקודה, למעט העברה אגב ירושה.

12.   הכנסותיה השוטפות של החברה הזרה, לרבות רווחי הון במכירת נכסי העיזבון, תחשבנה "הכנסות פסיביות", כהגדרת המונח בסעיף 75ב(א) לפקודה.

13.   נקבעו הוראות בעניין פתיחת תיק במשרד פקיד שומה, דיווח מיידי על רווח הון, חובת דיווח בכל שנת מס בה יימכר נכס מנכסי הירושה וכד'. המבקשת נדרשה לאשר את ההחלטה.

14.   הובהר כי פקיד השומה רשאי לבחון כל נתון עובדתי בהחלטה.

15.   ההחלטה בתוקף לגבי רווח הון שיווצר כל עוד לא ישונה הדין בחקיקה, ראשית או משנית, או בפסיקה של ביהמ"ש העליון, לפי המוקדם, בעניין קביעת מחיר מקורי ויום רכישה לגבי ירושה של נכס חוץ מתושב חוץ.