החלטת מיסוי 112/06

פיצויים ששולמו ע"י ממשלה זרה

העובדות

1.   אביו של המבקש היה עובד בכיר בממשלה של מדינה זרה (להלן: "הממשלה").

2.  במסגרת מהפכה שהתרחשה במדינה, נכלא האב ולאחר מכן נעלמו עקבותיו.

3.   הממשלה נוהגת לפצות את משפחות הנעדרים מכוח הדין הפנימי במדינה.

4.   המבקש קיבל פיצוי מהממשלה כאמור. הפיצוי פטור ממס בחברה הזרה.

פרטי הבקשה

המבקש ביקש לפטור את הפיצוי שהתקבל, ממס בישראל.

החלטת המיסוי ותנאיה

1.   הפיצויים יסווגו כסכום הוני שהתקבל כ"פיצויים כוללים על מוות או חבלה", ולכן יהוו תקבול פטור ממס לפי סעיף 9(7) לפקודה.

2.   במסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות שונות, כגון: דרישה להגשת דוח שנתי לפקיד השומה.