החלטת מיסוי 113/06

סיווג למקורות הכנסה

העובדות

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") רכשה מניות בקרן השקעות (להלן: "הקרן") הרשומה כחברה במדינת חוץ.

2. הקרן פועלת כ Private Equity Fund וצפויה להשקיע בחברות להן פעילות במדינת חוץ.

3. בהתאם לחוק החברות המקומי החל על הקרן, יכולה הקרן לחלק לחברה סכומים מתוך ההון העצמי שלה, כולל סכומים ממימוש השקעה שלא הניבה רווחים וסכומים שמקורם בהפחתת הון.

4. הקרן עתידה לשלם דמי ניהול שוטפים כפונקציה של היקף ההשקעות ודמי הצלחה.

5. הקרן רשאית להשקיע מחדש סכומים שיתקבלו ממימוש השקעות בתנאים מסויימים.

פרטי הבקשה

החברה ביקשה להסדיר את אופן החיוב במס בכל חלוקה מהקרן לחברה.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. כל חלוקה מהקרן לחברה תסווג ותחויב במס במועד החלוקה בפועל מהקרן לחברה.

2. נקבע, שאם היו לקרן הכנסות מדיבידנד ו/או הכנסות פירותיות אחרות, תסווג הכנסת החברה מהחלוקה כהכנסת דיבידנד, כאמור בסעיף 125ב או 126 לפקודה, לפי העניין. בנוסף נקבע, כי לעניין חישוב כאמור, הכנסות הקרן אשר קוזזו כנגדם הפסדי הקרן, ייחשבו כהכנסה עוד נקבע כי יינתן זיכוי ממס זר כנגד ההכנסה מדיבידנד וזאת בכפוף להוראות הפקודה.

3. אם היו לקרן הכנסות ממימוש השקעה, תסווג ההכנסה מהחלוקה בחברה כהכנסה ממימוש השקעה. לעניין זה, ייערך חישוב של רווח הון, כאמור בסעיף 91 לפקודה. נקבע, כי החישוב יעשה לגבי כל נכס בו השקיעה הקרן ללא קיזוז הפסדים בין ההשקעות השונות ולגבי מימוש של חלק מהשקעה לפי כל חלק שמומש בנפרד. אולם, לצורך קיזוז, ההפסדים ניתן יהיה לקזז הפסד הון מחלק מהשקעה לפי כל חלק שמומש בנפרד. אולם, לצורך קיזוז ההפסדים ניתן יהיה לקזז הפסד הון מחלק מהשקעה כנגד רווח הון מחלק אחר של אותה השקעה.

4. סכומי חלוקה, לאחר החישובים כאמור הנובעים ממימוש השקעה ואשר אינם עולים על עלות ההשקעה, לא יחויבו במס, ואולם, ההשקעה של החברה בקרן תקטן בגובה עלות ההשקעה או בגובה התמורה שהתקבלה ממימוש ההשקעה, כנמוך שבהם. חלוקה בסכום העולה על הכנסות הקרן או על התמורה ממימוש ההשקעה, תסווג כתשלום על חשבון תמורה ממימוש השקעת החברה בקרן ותקטין, באופן יחסי, את עלות ההשקעה של הקרן בכל אחד מהנכסים בהם השקיעה.

5. באם הצטברו בקרן הכנסות מדיבידנד ו/או הכנסות פירותיות אחרות ובנוסף הכנסות ממימוש השקעה, תסווג החלוקה, קודם כל, לחלוקה מהכנסות מדיבידנד ו/או הכנסות פירותיות אחרות (סעיף 2 דלעיל).

6. ניתנה אפשרות להשקעה מחדש של ההכנסות, בהתאם לתשקיף הקרן, אם זו בוצעה תוך פרק זמן קצוב. נקבע כי, במצב זה, אירוע המס יידחה למועד מימוש ההשקעה המאוחרת.

7. מימשה הקרן השקעה כלשהי ולא חילקה את הרווחים תוך 6 חודשים ממועד המימוש, יראו את הרווחים כאילו חולקו לחברה (לפי חלקה) ויוטל מס כאמור בהחלטת מיסוי זו.

8. מסכומי החלוקה כאמור ינוכו הוצאות שהוציאה הקרן. נקבע מנגנון יחסי לניכוי ההוצאות, כיחס שבין עלות ההשקעה שמומשה לכלל עלות ההשקעות של הקרן.

9. במקרים בהם הפסדי הקרן עלו על רווחי קרן ממימוש, שמורה לחברה הזכות לפנות לרשות המיסים ע"מ לבחון את עמדתה מחדש (לעניין סעיף 3 דלעיל).

10. החברה תדווח על הכנסתה כמתחייב לפי סעיף 91(ד).

11. בכל חלוקה מהקרן ישלמו החברות לפקיד השומה מקדמה בגובה 25% מסכום החלוקה – זאת תוך 30 יום מיום החלוקה. במידה שהחברה תציג חישוב של החלוקות, כאמור בהחלטה זו, תשלם החברה את המס המחושב, בשיעורים ובתיאומים הנובעים מהחלטה זו.

12. החברה אחראית להגשת דוחות שיפרטו את פירוט ההשקעות של הקרן במדינות חוץ, מכירות ורכישות של השקעות, חישוב רווח הון בכל מכירה של השקעה וכל נתון אחר לפי שיקול דעתו של פקיד השומה. הדיווח כאמור יוגש לפקיד השומה במועד הגשת הדוח השנתי של החברה.

13. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות שונות, כגון: דרישה לדיווח עפ"י תנאי ההחלטה.