החלטת מיסוי בהסכם 114/06

הטבות לעולה

העובדות

1. המבקש הינו רווק אשר נולד ומתגורר במדינת אמנה. המבקש אינו עובד כיום.

2. אביו של המבקש הקים, לפני שנים רבות, חברה הפעילה בתחום המסחר (להלן: "החברה"). החברה מסווגת לצרכי מס הכנסה אמריקאי כ- S. Corp, קרי, החברה "שקופה" לצרכי מס אמריקאי, ובהתאם, הכנסותיה מחויבות במס בידי בעלי המניות.

3. המבקש ירש מאביו מניות בחברה, והוא מחזיק בחברה יחד עם אחיו שהינו תושב חוץ.

4. אחיו של המבקש מחזיק במניות השליטה בחברה ואף מנהל את החברה בפועל.

5. המבקש אינו מנהל ו/או עובד בחברה ואף לא מקבל כל שכר.

6. למבקש אין מקורות הכנסה נוספים, למעט חלקו ברווחים המחולקים.

7. חלקו של המבקש ברווחי החברה ממוסה בארה"ב והכנסתו אינה מסווגת כמשכורת ו/או כשכר מכל סוג שהוא.

8. למבקש חשבון חיסכון בארה"ב, ולמעט החזקותיו בחברה, אין לו נכסים בישראל ומחו"ל.

פרטי הבקשה

המבקש מבקש לעלות ארצה והוא מבקש לקבוע את הסדרי המיסוי שיחולו עליו בקשר עם עלייתו – תחולת הוראות סעיפים 14 ו- 97 לפקודה לגביו וקביעת אופן מיסוי הרווחים המחולקים ע"י החברה.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. נקבע מועד אשר החל ממנו ייחשב המבקש לעולה חדש (להלן: "המועד הקובע"). החל מהמועד הקובע, יחולו על המבקש ההקלות שבסעיף 14(א) ובסעיף 97 לפקודה.

2. הכנסות המבקש, לפי חלקו, מרווחים המחולקים ע"י החברה, ייחשבו כדיבידנד ויהיו פטורים ממס במשך חמש שנים מהמועד הקובע.

3. בתום תקופת חמש השנים, הכנסות הדיבידנד תהיינה חייבות במס בידי המבקש, ללא זכות לתבוע זיכוי בגין מס זר.

4. יחד עם זאת, המבקש יהיה רשאי לבקש כי הכנסות החברה ימוסו בידיו כהכנסתו בשיעורי המס החלים על יחיד ולקזז מהמס כאמור, מס שיחול בארה"ב בכפוף לכללים ולמגבלות הקבועים בסעיפים 199 עד 210 לפקודה.

5. הפסדים מפעילות החברה בחו"ל לא ייוחסו למבקש וייחשבו כהפסדיה של החברה.