החלטת מיסוי בהסכם 115/06

ניתוק תושבות לענין אמנה

העובדות

1. המבקש ואשתו הינם אזרחי ישראל.

2. המבקש נשלח לעבוד בחו"ל ע"י תאגיד רב לאומי בו הועסק בישראל לפני עזיבתו, והובטח לו כי עם שובו מחו"ל יועסק ע"י התאגיד בישראל.

3. היחיד שהה ממועד יציאתו את ישראל (להלן: "מועד היציאה") ועד מועד חזרתו ארצה (להלן: "מועד החזרה") בשתי מדינות אמנה, בשתי תקופות רצופות.

4. לבני הזוג נולד ילד במדינת מושבם, לאחר מועד היציאה.

5. לבני הזוג היה בית קבע ששימש אותם במדינות בהן גרו ולא עמד לרשותם בית קבע בישראל.

6. לבני הזוג לא היה כל נכס בישראל, למעט רכב פרטי אותו מכרו עם יציאתו את ישראל.

7. בני הזוג שהו בישראל כ- 30 ימים בכל שנה בתקופה שממועד היציאה ועד למועד החזרה.

8. היחיד דיווח על הכנסותיו החייבות במדינת מושבו ואף הציג מסמכי תושבות מרשויות המס הזרות.

9. עם שובם ארצה שכרו בני הזוג בית קבע בישראל שהיה לביתם היחיד.

פרטי הבקשה

1. המבקש ייחשב תושב חוץ ממועד היציאה ועד למועד החזרה.

2. החל ממועד החזרה ייחשב המבקש ל"תושב חוזר", כמשמעות המונח בסעיף 14(ג) לפקודה.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. המבקש ייחשב לתושב חוץ, לעניין אמנת המס בלבד, בתקופת שהותו בחו"ל, בסמוך למועד היציאה ועד למועד החזרה.

2. היחיד לא יהיה זכאי להטבות מס להן זכאי תושב חוזר – סעיפים 14 ו- 97 לפקודה – וזאת בשל היותו "תושב ישראל" עפ"י הדין הפנימי בתקופת מגוריו בחו"ל.

3. היחיד נדרש למלא שאלון תושבות, להציג אישורי תושבות מרשויות המס הזרות ומסמכים מאמתים נוספים.