החלטת מיסוי בהסכם 117/06

סוכן תלוי

העובדות

1. החברה הינה תאגיד רב לאומי שמקום מושבה במדינת אמנה, והיא פעילה בין היתר בתחומי הפצה ומכירות טובין.

2. פעילות המכירות בישראל מבוצעות באמצעות מפיצים ישראלים, שאינם צדדים קשורים לחברה, הרוכשים את מוצריה של החברה והינם המורשים היחידים למוכרם בישראל.

3. החברה התקשרה עם תושב ישראל (להלן: "היועץ") אשר יספק לה שירותים כאצמעי, בנוגע למערכת היחסים שלה עם המפיצים. היועץ אינו עובד של החברה ותפקידו העיקרי הוא לתווך בין המפיצים הישראלים לבין החברה בכל הנוגע להבנת תנאי השוק בישראל ולצורך גישור על פערים בשפה ובמנטליות.

4. פעולות היועץ יכללו איסוף מידע כללי על השוק ועל מוצרי החברה, לרבות מידע על גופים מתחרים בשוק תוך הזרמתו לחברה על בסיס שוטף, קבלת מידע מהמפיץ על מוצרים שונים, תלונות, מחיר, איכות, קשיים בתפעול, קשיים מול מתחרים וניתוח מידע והעברת דוחות מיידיים המכילים ממצאים והמלצות למשרד הראשי. כמו כן, היועץ ישמש כמלווה בביקורים של נציגים ומהנדסים בכירים של החברה (להלן: "הנציגים") אצל המפיץ בישראל ושל נציגי המפיץ בביקורם במדינה הזרה. מובהר, שמספר הביקורים בישראל של הנציגים לא יעלה בסך הכל, על שבעה בשנה, וכי כל ביקור כאמור כאמור יוגבל לתקופה של שבוע. בנוסף, ינתן ייעוץ לחברה על אופן חלוקת הוצאות הפרסום בהן היא משתתפת בישראל.

5. פרט לפעולות אלו, המוגבלות לאיסוף מידע והעברתו לחו"ל, לא יבצע היועץ פעולות מהותיות לרבות העברת מידע שיווקי, ייעוץ או פנייה למפיצים בעבור החברה או בשמה.

6. היועץ אינו כפוף בשום מקרה למפיץ הישראלי ואין הוא רשאי לייעץ למפיץ או לפעול בשמו. המפיץ לא יהיה כפוף ליועץ, לא יקבל ממנו הוראות, הנחיות או המלצות.

7. ליועץ לא תינתן סמכות לנהל מו"מ בשם החברה, או לחייב את החברה באופן כלשהוא. כמו כן, לא יינתנו ליועץ סמכויות חתימה בשם החברה ולא יינתנו לו סמכויות ניהול כלפי המפיצים.

8. לצורך ביצוע עבודתו, ישכור היועץ משרד בתוך משרדיו של אחד המפיצים ויעסיק 2-4 עובדים. התמורה שתשולם ליועץ תעמוד על סכום קבוע בשנה בתוספת כיסוי הוצאות, ללא זכות תגמול בהתאם לביצועיו.

פרטי הבקשה

פעילות החברה בישראל אינה עולה כדי היווצרותו של "מוסד קבע" בשל פעילותו של היועץ, ועל כן הכנסותיה ממכירות הקשורות בישראל אינן כפופות למס בישראל.

החלטת המיסוי ותנאיה

1.   בכפוף לאמור לעיל, הרינו לאשר כי פעילות היועץ בישראל, כשלעצמה, לא תיצור לחברה  מוסד קבע בישראל.

2.   בעת ביקוריהם בישראל, לא ישהו הנציגים והמהנדסים במשרדי היועץ.

3.   אין בהחלטת המיסוי בכדי לשלול קיומו של מוסד קבע לחברה בישראל כתוצאה צפעילות הנציגים, המהנדסים, או עובדי חברה אחרים בישראל.

4.   החברה מחוייבת להודיע לרשות המיסים (להלן: "הרשות") על כל שינוי מהותי בעובדות או בנתונים לעיל, לרבות שינוי בהיקף השירותים ו/או השירותים הניתנים ע"י היועץ, מיד עם ביצוע השינוי כאמור.