החלטת מיסוי בהסכם 119/06

פעילות תושב זר באמצע חברה ישראלית

העובדות

1. מבקשת הינה חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה"), המשמשת כסוכנת של חברה תושבת מדינת אמנה (להלן: "החברה הזרה"). בעלי מניות החברה הזרה הינם הינם תושבי חוץ. החברה אינה צד קשור, במישרין או בעקיפין, לחברה הזרה או לבעלי מניותיה.

2. לחברה הזרה רישיון להפצה ומכירה של זכויות המקנות הנחות צרכניות בארץ ובעולם. הרישיון נרכש מחברה בלתי קשורה.

3. החברה הזרה מוכרת את הזכויות תמורת תשלום חד פעמי. חלק מלקוחות החברה אינם לקוחות ישראלים.

4. החברה מעניקה לחברה הזרה שירותי שיווק, גביה ודיווח (דיווחים שוטפים, דיווחים סטטיסטיים, חשבות וכיו"ב) בישראל. החברה מקבלת עמלה מהחברה הזרה. העמלה, מהחברה הזרה. העמלה, כפי שנקבעה בין הצדדים, מבוססת על החזר הוצאות, בתוספת אחוז מההוצאות התפעוליות (+cost).

5. הוצאות החברה הינן בעיקר הוצאות הנהלה, מטה, שכירות ושיווק.

6. החברה מייצגת את האינטרסים של החברה הזרה בלבד.

7. החברה אינה צד ישיר או עקיף להסכמים עם הלקוחות הישראלים. לחברה אין שיקול דעת לגבי תנאי ההתקשרות, והיא אינה יכולה ליתן הנחות ללקוחות או לשנות דבר מההסכמים הסטנדרטיים – דבר הנמצא בסמכותה הבלעדית של החברה הזרה. החברה מקבלת את ההסכמים מהחברה הזרה כשהם חתומים ע"י החברה הזרה ומחתימה את הלקוחות הישראלים על ההסכמים. החברה גובה את התשלומים המיועדים לחברה הזרה מהלקוחות הישראלים. התשלומים מופקדים בחשבון מעבר המתנהל ע"ש החברה בבנק ישראל. החברה מעבירה את כל הכספים לחברה הזרה מדי שבועיים, ומנגד החברה הזרה שולחת בהעברה בנקאית את העמלה לחברה.

פרטי הבקשה

החברה מבקשת שלא יראו בפעילותה ככזו המקימה "מוסד קבע" לחברה הזרה בישראל.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. פעילות החברה מהווה "מוסד קבע" של החברה הזרה בישראל, בהיותה "סוכן תלוי", כמשמעותו באמנה למניעת כפל מס בין ישראל למדינת האמנה, וזאת לאור סמכויותיה להתקשר עם לקוחות החברה הזרה בהסכמים מחייבים ולחייב את החברה ע"י פעילותיה הנעשות בישראל.

2. לאור פעילותה של החברה היקף סמכויותיה המוגבל ומידת הסיכון הנמוכה שבעילותה, ייוחס רווח מוגבל שנקבע למוסד הקבע בישראל. נקבע כי הרווח המוגבל, המיוחס למוסד הקבע יחושב ביחס להוצאות החברה זרה שהן קשורות להכנסה שהופקה בישראל. דהיינו, אחוז מהתשלום ברוטו המשולם למחברה הזרה לחברה.

3. אין בהחלטת המיסוי בכדי לגרוע מחובות דיווח ומיסוי החלות על החברה הישראלית בגין הכנסותיה. החברה הישראלית תנכה מס במקור מתשלומים לחברות בנות של החברה הזרה ברחבי העולם, כפי שייקבע ע"י פקיד השומה.

4. הסכום המנוכה במקור יהיה בגובה מס החברות החל על הרווח המיוחס למוסד קבע, כפי שנקבע בהחלטה זו. כמו כן, תציג החברה הישראלית בפני פקיד השומה דוח מפורט לגבי כל סכום שנוכה, ופירוט של בסיס החישוב והסכום שנוכה.

5. בכפוף לדרישות הדיווח של החברה הישראלית כאמור, החברה הזרה לא תתבקש לפתוח תיק נישום או תיק ניכויים או להגיש דוחות שנתיים לגבי הכנסתה הנובעת מפעילותה בישראל, כמתואר בהחלטת מיסוי זו.

6. תוקף החלטת המיסוי הוגבל בזמן.