החלטת מיסוי 12/07

מפעלים של חברות אם ובת לא יחשבו כמפעלים קשורים (בהסכם)

העובדות:

1. חברה א' (להלן: "החברה") עוסקת בייצור ושיווק מוצרי הלבשת ספורט ייחודיים (למעט גרביים). חברה א' מוחזקת במלואה על ידי חברה ב' (להלן: "חברת האם"), העוסקת בייצור ושיווק גרביים בלבד.

2. לטענת החברה והחברה האם, מוצריהן שונים לחלוטין ומיוצרים בטכנולוגיות ייצור שונות לחלוטין. מוצרי החברה מיוצרים בטכנולוגיית סריגה ללא תפר (Seamless) באמצעות מכונות סריגה עגולות בעלות צילינדרים בקטרים גדולים, ואילו מוצרי חברת האם מיוצרים בשיטת סריגה רגילה באמצעות מכונות סריגה בעלות צילינדרים בקטרים קטנים המשלבות פעולות תפירה.

3. חומרי הגלם המשמשים את החברה בייצור מוצריה כוללים חוטי ניילון, פוליאסטר וצמר ואילו חומרי הגלם המשמשים את החברה האם בייצור מוצריה כוללים חוטי כותנה טבעיים.

4. מפעלה של החברה ומפעלה של חברת האם ממוקמים באותו האתר, אך הם נפרדים ויש ביניהם מחיצות.

5. אין עובדי ייצור משותפים לחברות אולם החברה מקבלת שירותי הנהלה, מכירות ושיווק מחברת האם.

פרטי הבקשה:

החברה וחברת האם ביקשו כי יאושר להן כי מפעליהן אינם בגדר "מפעל קשור", כמשמעותו בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. לאחר שהובהר כי המוצרים המיוצרים בידי חברת האם וחברת הבת שונים באופן מהותי והם מיוצרים בטכנולוגיה שונה, נקבע כי, המפעל של החברה והמפעל של חברת האם לא יהוו "מפעלים קשורים", ובתנאי שהחברות יעמדו בשני התנאים המצטברים הבאים:

א. פעילות הייצור של שני המפעלים תופרד ותבוצע במתחמים שונים (מיקום נפרד). כמו כן, תהא הפרדה מוחלטת באחסון חומרי הגלם והמוצרים הגמורים של המפעלים.
ב. תתקיים הפרדה ברורה בין העובדים של שני המפעלים, באופן שבכל מפעל מועסקים ויועסקו, אך ורק עובדים המשויכים לאותו מפעל.
 
2. נקבע, כי שירותי ההנהלה, המכירות והשיווק שמקבלת החברה מחברת האם לא ייחשבו כמפרים את תנאי ההפרדה הנדרשת בין עובדי שני המפעלים. ייחוס הוצאות ההנהלה, המכירות והשיווק בין שתי החברות יעשה לפי המנגנון הקבוע בסעיף  18(ג) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"). דהיינו, הוצאות הניתנות לייחוס ספציפי לאחת מהחברות תיוחסנה לאותה החברה. הוצאות שאינן ניתנות לייחוס ספציפי תיוחסנה לפי יחס המחזורים.

 

3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.