החלטת מיסוי 13/06

הנפקת תעודות סל ותעודות בחסר (בהסכם)

הנפקת תעודות סל ותעודות בחסר

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") מעוניינת להנפיק תעודות סל ו/או תעודות בחסר ("תעודת סל/תעודה בחסר" – הינה נייר ערך המחקה מדדי מניות או שערי מטבע באופן מלא, ומהווה למעשה תחליף לרכישה/מכירה בחסר של נכס הבסיס עצמו).

2. ההנפקה תעשה באמצעות שתי חברות בנות ייעודיות (להלן: "החברות הייעודיות") כדלקמן:

2.1   החברה תקים חברת בת בבעלות מלאה שתנפיק בבורסה את תעודת הסל ו/או את התעודות בחסר ותחזיק בנכסים המגבים.

2.2   חברת הבת תקים חברת בת בבעלות מלאה, שתשמש כמחסן לשם מתן מענה לעודפי היצע או ביקוש במהלך המסחר בבורסה בתעודות הסל ו/או בתעודות בחסר.

פרטי הבקשה:

1. קביעת סיווג תעודות הסל ואת סיווג התעודות בחסר לצרכי מס.

2. קביעת הסדר מס אשר יחול על החברה ועל החברות הייעודיות.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. תעודות הסל ותעודות בחסר

1.1       תעודות הסל ותעודות בחסר תסווגנה כ"עסקה עתידית", כהגדרתה בסעיף  88 לפקודה.

1.2       המרת תעודות הסל לסלי המניות עצמם, לא תהווה אירוע מס בידי הממיר. אירוע המס ידחה למועד בו ימכרו המניות עצמן, תוך שמירה על רציפות המיסוי.

1.3       המרת התעודות בחסר למזומן, תהווה אירוע מס בידי הממיר.

1.4       במידה והתעודות בחסר משלמות ריבית – תסווג ריבית זו כריבית מנכס הצמוד למדד.

 
2. החברה והחברות הייעודיות

2.1       החברה והחברות הייעודיות תרשמנה "כמוסד כספי" כהגדרתו בחוק מע"מ.

2.2       כל הכנסות החברה לרבות עמלות, דמי ניהול, דמי הפצה ותשלומים אחרים הנובעים מהנפקה ותפעול תעודות הסל ו/או התעודות בחסר, יסווגו בידי החברה כהכנסה מעסק בהתאם להוראות סעיף  2(1) לפקודה.

2.3       ההוצאות הכרוכות בהנפקת תעודות הסל ו/או התעודות בחסר, יופחתו לאורך חיי תעודות הסל, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות הפקודה.

2.4       חלקן של הוצאות ההנפקה, אשר שולמו במישרין כנגד היקף הסדרה שטרם הונפקה לציבור (תעודות רדומות ביום ההנפקה), יותרו בניכוי רק ממועד מכירתן לחיצוניים, ויופחתו לאורך חיי תעודות הסל ו/או התעודות בחסר, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות הפקודה.

2.5       למען הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף  3(י) לפקודה לא יחולו על ההלוואות שניתנו לחברות הייעודיות על ידי החברה לצורך רכישת תעודות הסל ו/או התעודה בחסר ו/או הנכסים המגבים.

2.6       במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.