החלטת מיסוי 13/07

מענקים בגין מבנים שבבעלות בעלי השליטה המשמשים את מפעל האגודה בין במישרין ובין בעקיפין (בהסכם)

העובדות:

1. אגודה שיתופית תושבת ישראל (להלן: "האגודה"), מקימה מפעל לייצור מזרקים אוטומטיים להזרקת תרופות. 99% מהזכויות באגודה מוחזקות על ידי אגודת אם (להלן: "אגודת האם"), אשר 99% מזכויותיה (של אגודת האם) מוחזקות על ידי אגודת אחזקות (להלן: "אגודת האחזקות").

2. אגודת האם תבצע את עבודות הזרקת הפלסטיק עבור האגודה באמצעות מפעלה הממוקם במבנה, אשר התקבל מענק להקמתו לפני שנת 1991. המענק התקבל להקמת מבנה המכיל 1,080 מ"ר של חדרים נקיים, כאשר רק כ-50 מ"ר של חדרים נקיים ישמשו את אגודת האם לצורך ביצוע עבודות הזרקה עבור האגודה.

3. בנוסף, אגודת האחזקות פנתה למרכז ההשקעות בבקשה להרחבת תוכנית במסלול מענקים, לשם הקמת מבנים אשר אחד מהמבנים ישמש בחלקו את מפעל האגודה לייצור מזרקים אוטומטיים.

הבקשה:

1. החברה ביקשה כי המענק שהתקבל לפני שנת 1991, בגין המבנה המשמש את אגודת האם לצורך ביצוע עבודות הזרקת הפלסטיק עבור האגודה, לא יגרע מהטבות המס להן זכאית האגודה.

2. החברה ביקשה כי המענקים אשר יתקבלו על ידי אגודת האחזקות להקמת חלק מהמבנה אשר לא ישמש את האגודה, לא יגרעו מהטבות המס להן זכאית האגודה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע, כי המענק שהתקבל בידי אגודת האם ואשר תקופת ההטבות בגינו הסתיימה בגין המבנה המשמש, בחלקו הקטן, לצורך ביצוע עבודות הזרקה עבור האגודה, לא יגרע מהטבות המס להן זכאית האגודה.

2. נקבע, כי האגודה לא תהא רשאית לתבוע הטבות מס בהתאם להוראות סימן ב' לפרק השביעי לחוק ובהתאם להוראות החלטת המיסוי במידה ואגודת האחזקות תקבל מענקים בגין המבנה, אשר ישמש את מפעלה של האגודה, בין במישרין ובין בעקיפין ויחולו הוראות סעיף  51ו(א) לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק"). אגודת האחזקות התחייבה לפנות למרכז השקעות ולבקש ביטול למפרע של התוכנית להקמת מבנה תעשייתי במסלול המענקים.

3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.