החלטת מיסוי 13/11

החבות במע"מ של אי מימוש תווי קניה (בהסכם)

העובדות:

1. חברה עוסקת במכירת מוצרים בקימעונאות (להלן: "החברה").

2. במסגרת פעילותה החברה מוכרת "תווי קניה" לגורמים שונים אשר מחלקים אותם כתווי שי לרכישת מוצרים בחנות.

3. מרבית תווי הקניה, שהונפקו ע"י החברה, ממומש בפועל ומזכים את המחזיקים בהם בקבלת מוצרים על-פי השווי הנקוב של תווי הקנייה.

בעת מימוש תווי הקנייה, כלומר בשל מכר המוצרים, חל מס עסקאות בשיעור מלא, אשר מדווח ומשולם במסגרת דיווחיה התקופתיים השוטפים של החברה.

4. חלק מתווי הקניה אינו ממומש ותוקפם פוקע.

הבקשה:

אישורנו כי התקבולים שקיבלה החברה בשל תווי הקנייה שלא מומשו אינם בגדר תמורה עבור "עיסקה" כמשמעותה בחוק מע"מ, ולכן אינם חבים במע"מ. כמו כן, אישורנו כי החברה אינה חייבת במע"מ בשל קבלת סיוע עפ"י סעיף  12 לחוק מע"מ.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. התקבולים, שקיבלה החברה בשל מכירת תווי הקנייה, לרבות בשל תווי הקנייה שלא מומשו, אינם בגדר תמורה עבור "עיסקה" כמשמעותה בחוק ולכן החברה אינה חבה במע"מ בגינם. שכן, תווי קנייה מהווים מסמך סחיר, אשר מועט מהגדרת "טובין" בסעיף  1 לחוק מע"מ (ראה הוראת תאמ"ו 62.703 לעניין תלושי שי).

החבות במע"מ חלה רק בעת מכירת המוצרים כנגד תווי הקנייה.

2. כמו כן, התקבולים שקיבלה החברה בשל מכירת תווי הקנייה שלא מומשו, אינם בגדר "סיוע" כמשמעותו בסעיף  12 לחוק מע"מ ולאור זאת החברה אינה חייבת במע"מ בגינם.