החלטת מיסוי 1393/11

הסבת תוכנית הרחבה של מפעל מוטב (בהסכם)

העובדות:

 1. החברה, אשר החלה את פעילותה בשנת 1991, עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של רובוטים לניקוי בריכות שחיה פרטיות וציבוריות וכן של חלקי חילוף לרובוטים כאמור. קו המוצרים של החברה כולל מספר דגמי רובוטים שונים, הנבדלים זה מזה בגודל וביכולת הביצוע, בהתאם לסוגים השונים של בריכות השחייה ולדרישות המשתנות בשווקי היעד.
 2. לחברה מספר חברות אחיות הממוקמות מחוץ לישראל אשר עוסקות גם הן בפיתוח וייצור של רובוטים וציוד לבריכות שחיה (להלן: "החברות האחיות"). הפיתוח בחברה מבוסס על ידע וטכנולוגיה אשר נמצאים בבעלות החברה ו/או בבעלות אחת מן החברות האחיות של החברה. לחברה מספר פטנטים הרשומים על שמה בישראל, ארה"ב ואירופה.
 3. במהלך שנת 2010 נכנסה החברה למשא ומתן עם חברה ציבורית זרה, לצורך מכירת מפעלה, אשר בסופו הקימה החברה הזרה חברת בת בישראל לצורך קליטת פעילות החברה, באופן שכלל נכסי החברה יועברו לחברת הבת בישראל.
 4. מקור כספי הרכישה ששולמו לחברה הוא בכספי החברה הזרה אשר הושקעו בחברת הבת בישראל, כולם כנגד הקצאת מניות (הון מניות ופרמיה).
 5. בכוונת החברה הזרה להמשיך ולהפעיל את המפעל בישראל, במתכונתו הנוכחית ועל כן לא יחול כל שינוי בפעילות הייצורית של המפעל בעקבות העברתו מהחברה לחברת הבת בישראל. כמו כן, חברת הבת בישראל לא תעתיק את פעילות המפעל (כולו ו/או חלקו) מחוץ לישראל.
 6. במקביל לרכישת פעילות החברה, רכשה החברה הזרה גם את מפעליהן של החברות האחיות לחברות בנות מקבילות של החברה הזרה מחוץ לישראל. הרכישה נעשתה בדרך של מיזוגים הופכיים כאשר לאחר השלמתה, החברה הזרהשולטת במלוא מניותיהן של החברות.
 7. החברה בחרה בשנים 2004 ו-2006 כשנות בחירה להרחבת מפעלה באזור פיתוח א' בהתאם להוראות סעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959(להלן: "החוק").

פרטי הבקשה:

 1. החברה הזרה ביקשה, בין היתר, לאשר לה כי רכישת הפעילות מהחברה והסבת מפעליה המוטבים (שנות בחירה 2004 ו-2006) לחברה הזרה, לא יפגעו ברציפות ההטבות, תקופת ההטבות ויתר התנאים והוראות החוק החלים על המפעלים המוטבים.
 2. החברה ביקשה, בין היתר, לאשר לה כי מכירת פעילותה לחברה הזרה והסבת מפעליה המוטבים (שנות בחירה 2004 ו-2006) לחברה הזרה, לא יפגעו בהטבות שתבעה מכוח החוק טרם מכירת פעילותה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

 1. נקבע בהחלטת המיסוי, בין היתר, כי העברת המפעל מחברה א' לחברה לעניין ההרחבות ששנות בחירתן 2004 ו-2006, לא תפגע בתנאים והוראות החוק החלים על המפעלים המוטבים, זאת מאחר ולא חל כל שינוי בפעילות הייצורית של המפעל בעקבות העברתו לחברת הבת בישראל.
 2. נקבע כי אין בהחלטת המיסוי משום אישור להשלכות המס הנובעות מהעברת הפעילות, הן לעניין הוראות סעיף 51(ח) לחוק ו/או סעיף 51ב לחוק והן לעניין כל דין אחר – נושא אשר יהיה כפוף לבחינתו של פקיד השומה.
 3. נקבע כי מאחר ובעקבות העברת הפעילות, תמשיך חברת הבת בישראל להעסיק מספר מסוים של עובדי מחקר ופיתוח מחוץ לישראל והעובדים כאמור יעניקו שירותי מחקר ו/או פיתוח (במישרין ו/או בעקיפין) גם לחברת הבת בישראל, נקבע מנגנון ביזור להכנסות החברה בישראל.
 4. נקבע כי, מאחר והחברה פיתחה את מוצריה עד למועד העסקה, בין היתר, באמצעות החברות האחיות מחוץ לישראל, מנגנון הביזור המפורט בסעיף 3 דלעיל יחול גם על החברה בכל הקשור לשנות המס הפתוחות, וזאת בגין פעילות הפיתוח ו/או הייצור אשר בוצעה מחוץ לישראל.
 5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.