החלטת מיסוי 14/06

שותפות מוגבלת להשקעה בנכסים פיננסיים - קרן גידור פטורה (בהסכם)

העובדות:

1. יזמים בתחום שוק ההון מעוניינים להקים קרן גידור (להלן: "הקרן") אשר תתאגד כשותפות מוגבלת ותכלול שותפים מוגבלים תושבי ישראל ושותפים מוגבלים תושבי חוץ (להלן: "השותפים המוגבלים"), אשר השקעתם בקרן מהווה השקעה פסיבית, וזאת לשם השקעה משותפת בנכסים פיננסיים בשוק ההון.

2. היזמים אחראיים לזיהוי תושבותם של השותפים המוגבלים בקרן ולפיצול הכנסות הקרן בין חלקם של השותפים המוגבלים הישראליים והשותפים המוגבלים תושבי החוץ.

3. ניהול הקרן וקביעת מדיניות ההשקעות יתבצע על ידי השותף הכללי בקרן (להלן: "השותף הכללי"), אשר יתאגד כחברה בע"מ.

4. לצורך פעילותה והשקעותיה של הקרן, יכולה הקרן ליטול הלוואות.

פרטי הבקשה:

1. קביעת סיווג ההכנסות שיתקבלו מהקרן בידי השותפים המוגבלים.

2. קביעת שיעור המס ועיתוי תשלום המס בגין הרווחים אשר הקרן תפיק.

3. מתן פטור מניכוי מס במקור להכנסות מהנכסים הפיננסיים המתקבלות בידי הקרן.

החלטת המיסוי ותנאיה:

לגבי חלקם של תושבי ישראל בקרן

1. החייבים במס יהיו השותפים המוגבלים והקרן תהא גוף שקול לצרכי מס הכנסה.

2. מועד החיוב במס בידי כל אחד מהשותפים המוגבלים, בהתאם לחלקם היחסי שמחזיק כל אחד מהם בקרן, יהא כדלקמן:

2.1 ביחס לתוצאות הפעילות השוטפת של הקרן – בתום כל שנת מס, על בסיס צבירה.

2.2 בפדיון הזכות בקרן, בחלוקת רווחים מהקרן ו/או בפירוק הקרן – במועד האירוע עצמו.
 
3. במועד אירוע המס, כמפורט בסעיף  2 לעיל, תנכה הקרן מס במקור, בהתאם לשיעור המס אשר חל על כל אחד מהשותפים המוגבלים בה, כדלקמן:

 

3.1 יחיד תושב ישראל – 25%.

3.2 חברה תושבת ישראל, שלא חלו בקביעת הכנסתה הוראות פרק ב' לחוק התיאומים, הן בשנת המס 2005 והן בשנת המס 2006 ואילך – 25%.

3.3 חברה תושבת ישראל, שחלו בקביעת הכנסתה הוראות פרק ב' לחוק התיאומים בשנת המס 2005 – מס חברות בשיעור הקבוע בסעיף  126(א) לפקודה.

3.4 גופים מוסדיים הפטורים מכוח סעיף  9(2) לפקודה – פטור, בכפוף למגבלות הקבועות בסעיף  9(2) לפקודה בנושא שליטה בחברות בהן משקיעה הקרן.

4. שיעור המס ליחיד מותנה בכך שיחזיק בזכויותיו בקרן בתקופה שלא תפחת מ-9 חודשים.

 

5. במידה ובמועד אירוע המס, ייווצרו לשותפים המוגבלים הפסדים מהחזקת הזכויות בקרן, יסווגו הפסדים אלו כהפסדי הון, אשר הוראות סעיף  92 לפקודה חלות עליהם.

6. במידה ובמועד אירוע המס, יהיו למחזיקים בקרן הפסדים אחרים, שאינם נובעים מההחזקה בקרן, ניתן יהיה לקזזם בהתאם להוראות סעיף  92 לפקודה או בהתאם להוראות סעיף  28 לפקודה, בהתאמה ולפי העניין, כנגד ההכנסות המיוחסות להם מהקרן, וזאת ע"י הגשת דו"ח למס הכנסה.

7. פעילות הקרן כשלעצמה לא תגרום לסיווג הכנסתם של השותפים המוגבלים כפעילות מעסק.

8. הכנסות הקרן תהיינה פטורות מניכוי מס במקור בידיה.

9. השותף הכללי ירשם כמוסד כספי כהגדרתו בחוק מע"מ, רק לגבי חלקם של השותפים המוגבלים תושבי ישראל בקרן.

לגבי חלקם של תושבי החוץ בקרן

1. הקרן תהא פטורה מניכוי מס במקור רק לגבי הכנסות אשר אילו היו מתקבלות במישרין בידי תושב החוץ הן היו פטורות בידיו. לגבי הכנסות אשר חייבות במס בידי תושבי החוץ, תנכה הקרן במועדי החיוב, מס בשיעור של 25%, בכפוף לאמנות המס השונות.

2. מועד אירוע המס יהא בתום כל שנת מס, פדיון הזכות בקרן, חלוקת רווחים מהקרן ו/או פירוק הקרן – כמוקדם, ולפי החלק הרלוונטי.

3. הפטור לשותף המוגבל תושב החוץ מותנה בכך שיחזיק בזכויותיו בקרן בתקופה שלא תפחת מ-9 חודשים.

4. פעילות הקרן כשלעצמה לא תגרום לסיווג הכנסתם של השותפים המוגבלים כפעילות מעסק.

5. הקרן כשלעצמה אינה מהווה "מוסד קבע" בישראל לשותפים המוגבלים תושבי החוץ, ביחס להשקעותיהם בקרן.

הוראות כלליות

1. נקבע נאמן אשר יהיה אחראי על יישום הסדר המס המפורט לעיל.

2. יראו את הכנסות השותף הכללי מדמי ניהול ומדי הצלחה מהקרן, כהכנסה מעסק, אשר הופקה ונצמחה בישראל.

3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.