החלטת מיסוי 14/08

מפעל תעשייתי (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל עוסקת בתכנון וייצור מערכות דיגיטאליות.

2. החברה רשמה מספר פטנטים בגין חלק ממרכיבי המערכות שפיתחה ומתכננת לרשום פטנטים נוספים לגבי מרכיבים אחרים.

3. תהליך ייצור המערכות מבוצע בחלקו במפעל החברה על ידי עובדיה ובחלקו נעזרת החברה בקבלן משנה מחוץ לישראל. חלקו של קבלן המשנה בהליך ייצור מוצרי החברה הינו מהותי ביחס להיקף הייצור הכולל.

פרטי הבקשה:

1. החברה ביקשה שיאושר לה כי מפעלה הינו "מפעל תעשייתי", כמשמעות המונח בסעיף  51 לחוק.

2. החברה ביקשה שיאושר לה כי ההכנסות ממכירת המערכות מהוות "הכנסה מוטבת" לצורכי החוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי מפעלה של החברה יהווה מפעל תעשייתי, בכפוף למצגי החברה ובכפוף לקיום כל התנאים הבאים:

1.1   מספר עובדי הייצור במפעל לא יפחת מ-8 עובדים, והכל בהתחשב בתקופת עבודתו של העובד ובהתחשב בחלקיות המשרה, אם וככל שאין המדובר במשרה מלאה.

1.2   הפעולות שלהלן תבוצענה על ידי מפעל החברה, באמצעות עובדי החברה: תכנון ופיתוח רציף של מוצרים קיימים ו/או חדשים, בקרת איכות ובדיקות לגבי חלקי המערכות המיוצרים על ידי קבלן המשנה, פיקוח על פעילות הייצור המתבצעת על ידי קבלן המשנה, פעילויות הלוגיסטיקה (פעילות אריזת המוצרים, ניהול המלאי וניהול המחסנים ופעילות משלוח המוצרים), הנהלה, שיווק וכספים.

1.3   קבלן המשנה של החברה יפעל עבור החברה לפי הנחיות מדויקות שתועברנה אליו על ידי החברה. קבלן המשנה לא יהיו שותף, בשום צורה ואופן, לסיכון היזמי ו/או לסיכון העסקי הגלום בעסקי החברה. קבלן המשנה יהיה זכאי לתמורה עבור הפעילות הישירה המתבצעת במפעלו (מחיר שוק רגיל).

2. נקבע כי החברה תהא זכאית לתבוע הטבות מס מכוח הוראות החוק רק לגבי ההכנסות המוטבות מהפעילות הייצורית של המפעל המוטב. מאחר והחברה מבצעת חלק מהליך ייצור מוצריה באמצעות קבלן משנה מחוץ לישראל, נקבע כי חלק מההכנסה החייבת של המפעל המוטב בשנת המס ייחשב "הכנסה לא מוטבת".

3. נקבע כי החברה תמציא לפקיד השומה נתונים, מסמכים וחישובים, על פי דרישתו, לצורך בחינה ויישום האמור בסעיף  2 לעיל.

4. נקבע כי ייחוס ההוצאות, לרבות הוצאות עקיפות (כגון: הוצאות הנהלה עקיפות, הוצאות מימון וכו'), בין שני סוגי ההכנסות – "הכנסות מוטבות" ו"הכנסות לא מוטבות" – יעשה לפי המנגנון הקבוע בסעיף  18(ג) לפקודה. דהיינו, הוצאות הניתנות לייחוס ספציפי לאחד מסוגי ההכנסות תיוחסנה לאותו סוג של הכנסה; ואם הדבר לא ניתן, תיוחסנה ההוצאות לפי יחס המחזורים.

5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.