החלטת מיסוי 141/06

הקצאת יחדות השתתפות לעובדים במסגרת תכנית תגמול מסוג ESPP ללא נאמן (בהסכם)

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), אשר הינה חברת בת של חברה ציבורית בינלאומית (להלן: "חברת האם"), מעוניינת להקצות לעובדי החברה יחידות השתתפות בתוכנית תגמול מסוג  Employee Stock Purchase Plan (להלן: "תוכנית ה-ESPP").

2. להלן עיקרי תנאי תוכנית ה-ESPP:

2.1    לכל עובד המבקש להצטרף לתוכנית ה-ESPP, ישנה הזכות לרכוש מניות של החברה האם, בסוף כל תקופה שמתחילה ב-1 בינואר או ב-1 ביולי בכל שנה (להלן: "תחילת תקופת החיסכון") ונמשכת שנה, שלוש שנים או חמש שנים מלאות (להלן: "תקופת החיסכון").

2.2    במהלך תקופת החיסכון מפריש העובד, מדי חודש, משכרו החודשי סכום שנקבע (להלן: "סכום החיסכון"), המוקצה לטובת רכישת מניות של החברה האם (להלן: "המניות").

2.3    סכום החיסכון מופקד בחשבון מיוחד על ידי החברה.

2.4    בתום כל תקופת חיסכון (להלן: "תום תקופת החיסכון") רשאי העובד לרכוש מניות באמצעות סכום החיסכון שנצבר על שמו, כשמחיר המניה לעובד הינו 80% משער הסגירה שנקבע למניית החברה האם ביום העסקים הראשון של תחילת תקופת החיסכון (להלן: "מחיר המניה לעובד").

2.5    מועד המימוש, בו זכאי העובד לרכוש בסכום החיסכון שברשותו מניות, הוא תום תקופת החיסכון (להלן: "מועד המימוש").

2.6    יצוין כי העובד יהא רשאי לחזור בו מההצטרפות לתוכנית לפני תום כל תקופת חיסכון ולקבל לידיו את הסכום שנצבר לזכותו. כמו כן, העובד יהיה רשאי להורות, בכל עת, להפסיק את ההפרשות החודשיות משכרו. במקרה זה, ירכשו עבורו בתום תקופת החיסכון מניות בהתאם לסכום שנצבר עבורו לפני הפסקת ההפרשות.

2.7    המניות שירכשו עבור העובד בתום כל תקופת חיסכון יעמדו לזכות העובד והוא יהיה רשאי למוכרם כרצונו ולבצע כל פעולה במניות, ללא מגבלת חסימה כלשהי.

פרטי הבקשה:

החברה מבקשת להסדיר את חבות המס של עובדיה בקשר עם תוכנית ה-ESPP.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. ככלל, על תוכנית ה-ESPP לעובדי החברה, יחולו הוראות סעיף  102(ג)(2) לפקודה וכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג-2003 (להלן: "הכללים". יחד עם זאת, יראו במועד בו רכש העובד את מניות החברה האם (מועד המימוש) כמועד בו ביצע העובד "מימוש" לצורכי סעיף  102(ג)(2) לפקודה, ויחולו על העובד ועל החברה הוראות אלה:

1.1    יראו את כל המניות, שקיבל העובד במועד המימוש, כנמכרות לפי שער הסגירה שנקבע למניית חברת האם בסוף אותו יום מסחר (להלן: "שער המניה").

1.2    העובד יחויב במס, כהכנסת עבודה לפי סעיף  2(2) לפקודה, בגין ההפרש שבין שער המניה למחיר המניה לעובד במועד המימוש, כשהוא מוכפל במספר המניות שנרכשו על ידי החברה האם על שמו (להלן: "שווי ההטבה במניות").

1.3    החברה תנכה את המס משווי ההטבה במניות, כנדרש בסעיף  9(ה) לכללים. ניכוי המס במקור יהא בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת משכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1993.

1.4    לאחר תשלום המס יועברו המניות או הסכום שהתקבל ממכירת המניות לידי העובד. במועד מכירת המניות על ידי העובד, החברה ו/או החברה האם יהיו פיטורים מחובת ניכוי מס במקור וחובת תשלום המס תחול על העובד בלבד.

1.5    במועד מכירת המניות בפועל, יחולו על העובד הוראות חלק ה' לפקודה, ויראו את שער המניה ואת מועד המימוש, כמחירן המקורי של המניות ויום רכישתן, בהתאמה.

2. לחברה לא תותר כל הוצאה בשל תוכנית ה-ESPP, לרבות בגין שווי ההטבה שנצמח לעובדים במועד המימוש.

3. הריבית שתצמח על כספי הפיקדון ממועד הפקדתו בחשבון החיסכון ועד למועד משיכת הפיקדון על ידי העובד, תחויב במס לפי סעיף  125ג(ב) לפקודה.

4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.