החלטת מיסוי 1446/09

חטיבה כמפעל שאינו קשור (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה"), המהווה חלק מקבוצת חברות בינלאומית, העוסקת בפיתוח וייצור ציוד רפואי.

2. במסגרת החברה פועלות  שלוש חטיבות נפרדות. חטיבות א' ו-ב' עוסקות בפיתוח וייצור ציוד רפואי וחטיבה ג' עוסקת בעיקר בשיווק. כל חטיבה מפתחת ומייצרת מוצר שונה מהחטיבות האחרות.

החטיבות  פועלות  באופן נפרד  האחת מהשנייה,  מעסיקות עובדים  שונים, ממוקמות בבניינים  שונים,  מתוקצבות בנפרד,  מנהלות מערכות הנהלת חשבונות ודיווח נפרדים ומנוהלות בנפרד (למעט ניהול על של החטיבות על ידי הנהלה ראשית).

 

3. בהתאם  למדיניות  חברת האם, הידע (ה-IP) המפותח על  ידי חברות הקבוצה ברחבי העולם מרוכז ורשום במסגרת משפטית אחת בחברה אמריקאית (להלן: "חברה A") וזו מנהלת ומרכזת את הידע והפטנטים שפותחו על ידי חברות הקבוצה.

4. הידע שמפתחת החברה  במסגרת חטיבות א' ו-ב', נמצא בבעלותה המשפטית  של חברה A. חברה A מממנת את פעילות הפיתוח של החטיבות על פי מודל העלות בתוספת מקדם רווח (Cost +)  (להלן: "הכנסות מפיתוח"). למעשה, חברה A אינה מזמינה את פעילות  הפיתוח מהחברה אלא,  פעילות  הפיתוח שמבצעת החברה באמצעות החטיבות השונות, משמשת את החברה עצמה בייצור ושיווק המוצרים פרי הפיתוח. לפיכך, זכויות השימוש והזכויות הכלכליות  בידע המפותח על ידי חטיבות החברה  נמצאות  בשימוש החברה,  תמורת תשלום  תמלוגים לחברה A ובהתאם לכך ההכנסות ממכירת מוצרי חטיבות א' ו-ב' נרשמות בספרי החברה.

פרטי הבקשה:

1. לאשר כי מפעלי חטיבות א' ו-ב' הינם מפעלים שונים ונפרדים שאינם קשורים זה לזה.

2. לאשר כי ההרחבה במפעל חטיבה א' הינה "מפעל מוטב", כהגדרתו בסעיף 51 לחוק.

3. לאשר כי הכנסות חטיבה א' הינן "הכנסות מוטבות", כמשמעותן בסעיף 51 לחוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. מפעלי חטיבות א' ו-ב' הינם מפעלים נפרדים ושונים ולפיכך, הוראות סעיף 51ד לחוק והוראות המעבר לסעיף 51 לחוק יחולו באופן נפרד לגבי כל אחד מהמפעלים כאמור.

2. לא יראו במפעלי חטיבות א' ו-ב' כמפעלים הקשורים זה לזה, בכפוף לסייגים המנויים בפסקה (א) להגדרת "מפעל קשור" ובכפוף למצגי החברה.

3. הכנסות חטיבה א' ממכירת  ציוד רפואי המפותח  והמיוצר במפעלה הינן הכנסות מוטבות. כמו כן נקבע, כי "הכנסות מפיתוח" שמקבלת חטיבה א' מחברה A יהיו "הכנסות לא מוטבות". כן נקבע, כי הוצאות חטיבה א' הנובעות מתשלום תמלוגים לחברה A, כאמור בסעיף 4 לעיל, ייוחסו להכנסות המוטבות.

4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.