החלטת מיסוי 15/07

איחוד הון מניות (בהסכם)

העובדות:

לאור חוקי בורסת NASDAQ שבארה"ב כי שווי מניה נסחרת בבורסה זו חייב לעמוד על 1 דולר ארה"ב למניה לכל הפחות, בכוונת חברה ציבורית תושבת ישראל, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסת NASDAQ ובבורסה לניירות ערך בתל אביב, ואשר שווי כל אחת ממניותיה נמוך משווי המינימלי האמור, להמיר את שטרי המניות המקוריות שברשות בעלי מניותיה, במניות חדשות, כך שכל 4 מניות קיימות יומרו במניה אחת חדשה (להלן: "איחוד הון").

פרטי הבקשה:

קביעת הסדר המס אשר יחול על בעלי המניות של החברה עובר לאיחוד המניות.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.  נקבע, כי בכפוף לעמידה בכל התנאים שלהלן, איחוד המניות לא יחשב כמכירה כהגדרתה בסעיף  88 לפקודת מס הכנסה ויחול רצף מס:

א. איחוד המניות יהא על פי יחס המרה זהה לכל מניות החברה ולכל בעלי המניות בחברה.

ב. בעקבות איחוד המניות לא יהא כל שינוי בזכויות בעלי המניות בחברה, לרבות בזכויות לרווחים ובזכויות ההצבעה.

ג.  איחוד המניות לא יכלול כל תמורה במזומן או בשווה מזומן, ולא ילווה בהטבה כלכלית כלשהיא לבעלי המניות או לחברה.

ד. איחוד המניות והשוואת הזכויות בעקבותיו יבוצעו ללא פיצוי כלשהו לבעלי המניות.

ה. השווי הכלכלי של כלל המניות המונפקות לא יושפע מאיחוד המניות.

ו. לא יחול כל שינוי עובר לאיחוד המניות למעט השינוי בכמות המניות המונפקות.

2. נקבע, כי המחיר המקורי ויום הרכישה במועד מכירתן של המניות החדשות, יהיו זהים למחירן המקורי ויום רכישתן של המניות המקוריות.
 

3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.