החלטת מיסוי 1593/14

הארכת מועד הפקיעה של אופציות לבעלי שליטה (בהסכם)

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), אשר במהלך השנים העניקה, בין היתר, אופציות להמרה למניותיה (להלן: "האופציות") בהתאם להוראות סעיף  3(ט) לפקודה למנכ"ל החברה (להלן: "המנכ"ל") שהינו "בעל שליטה" כהגדרת המונח בסעיף  102 לפקודה.

2. על פי הסכם האופציות שנחתם עם המנכ"ל, מועד פקיעת האופציות נקבע לסוף דצמבר 2013. על מנת ולהמשיך לתמרץ את המנכ"ל בפועלו לקידום החברה ולשמר את תחושת השותפות שלו בחברה, אישר דירקטוריון החברה, בטרם מועד פקיעת האופציות, להאריך את מועד הפקיעה האמור לתקופה של 10 שנים נוספות מתום מועד הפקיעה המקורי (להלן: "הארכת מועד הפקיעה").

3. יצוין כי למעט הארכת מועד הפקיעה, יתר תנאי ההקצאה המקוריים של האופציות לא שונו.

4. כמו כן, יצוין כי המנכ"ל אינו בהליכי פרישה או בחופשה ללא תשלום.

הבקשה:

לאשר כי הארכת מועד הפקיעה לא תהווה אירוע מס ויחול רצף מס.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1. ככלל, הארכת מועד הפקיעה תסווג כאירוע מס, הן במישור החברה, לעניין חבות ניכוי המס במקור, והן במישור המנכ"ל. עם זאת, המס בגין האופציות יחושב, ינוכה במקור וישולם רק במועד המרת האופציות למניות (להלן: "אירוע המס").

2. על האופציות ימשיכו לחול הוראות סעיף  3(ט) לפקודה לכל דבר ועניין והמנכ"ל יחויב במועד אירוע המס, במס על הכנסתו אשר מסווגת כהכנסת עבודה מכוח סעיף  2(2) לפקודה.

3. הוצאה לצרכי מס (להלן: "ההוצאה"), תותר במועד שבה דווחו הכנסות המנכ"ל ממימוש האופציות למניות ובכפוף להוראות ועדת פסיקה 8. כלומר, בתנאי שסכום ההוצאה בגין האופציות נרשם בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בדוחות הכספיים של החברה. למען הסר ספק יובהר כי בשום מקרה, סכום ההוצאה אשר תותר בניכוי לא תעלה על סך הכנסתו החייבת של המנכ"ל מהאופציות במועד אירוע המס.

4. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.