החלטת מיסוי 1595/12

הרחבה של מפעל העוסק במיחזור פסולת מתכת והפיכתה לחומר גלם (בהסכם)

העובדות:

  1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת במיחזור פסולת תעשייתית ומתכות שונות והפיכתן לחומר גלם גרוס. לחברה תוכנית מאושרת במסגרת המסלול החלופי וכן הרחבה קודמת (מפעל מוטב, שנת בחירה 2005). כמו כן ביצעה החברה במהלך השנים 2008-2010 השקעות בנכסים יצרניים לצורך הרחבת מפעלה (מפעל מוטב, שנת בחירה 2010).
  2. במסגרת תהליך הייצור מבצעת החברה במפעלה, בין היתר, את הפעולות להלן: מיון החומרים השונים על ידי מכונות הפרדה, כבישת הפסולת לצורך צמצום הנפח על ידי מכבש, קילוף ופיצול של החומרים השונים על ידי מכונה מפצלת, הפרדת הברזל באמצעות פס ייצור ייעודי, גריסת הפסולת והבאה למצב של חומר גלם והפרדת חומרי הגלם לסוגים שונים באמצעות מכונות ייעודיות.
  3. במפעל החברה מועסקים כ-35 עובדי ייצור.
  4. מכירות החברה הן ברובן מחוץ לישראל.

 

פרטי הבקשה:

  1. לאשר כי ההרחבה במפעל החברה היא "מפעל מוטב" (שנת בחירה 2010), כמשמעותו בסעיף 51לחוק.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

  1. נקבע כי מפעל החברה הינו "מפעל תעשייתי" כמשמעות המונח בסעיף 51 לחוק כנוסחו עובר לתיקון 68.
  2. נקבע כי ההשקעות שביצעה החברה במהלך השנים 2008-2010 יהוו השקעה מזערית מזכה לצורך הרחבת מפעל החברה (מפעל מוטב, שנת בחירה 2010), וזאת בכפוף להוראות החוק.
  3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.