החלטת מיסוי 1596/11

מבחן רוב הנכסים (בהסכם)

העובדות:

  1. ביום 31.12.09 נערך מיזוג בין חברה א' לבין חברה ב', כך שכל הנכסים וההתחייבויות של חברה א' (להלן: "החברה המעבירה") הועברו לחברה ב' (להלן: "החברה הקולטת") תוך חיסולה של חברה א', והכל בהתאם להוראות הפרק הראשון לחלק שמיני בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובכפוף להוראות סעיף103ג לפקודה.
  2. בבעלות החברה המעבירה היו 49% מהון מניות חברה אחרת, העוסקת בתחום דומה לתחום בו עוסקות החברות. יתרת המניות של החברה האחרת מוחזקות בידי צד ג'.
  3. במועד המיזוג שווי שוק מניות החברה האחרת, המוחזקות בידי החברה המעבירה עולה על 50% משווי שוק שאר הנכסים שבבעלותה.
  4. בכוונת החברה הקולטת למכור את מלוא מניות החברה האחרת המוחזקות על ידה (להלן: "המניות הנמכרות"), וזאת בתוך התקופה הנדרשת כהגדרתה בסעיף 103 לפקודה.

 

פרטי הבקשה:

החברה הקולטת מבקשת לאשר, כי המניות הנמכרות לא יכללו במניין רוב הנכסים כהגדרתו בסעיף 103ג(2)(ב) לפקודה, ולפיכך מכירת המניות הנמכרות לא תהווה הפרה של הוראות חלק ה2 לפקודה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

ניתן אישור המנהל בהתאם לסמכותו בסעיף 103ג(2)(ג) לפקודה, כי המניות הנמכרות לא יכללו במניין רוב הנכסים ולפיכך מכירתן בתקופה הנדרשת, לא תהווה הפרה של הוראות חלק ה2 לפקודה והוראות החלטת המיסוי, וזאת בכפוף לעמידה בכל התנאים הבאים:

  1. המניות הנמכרות לא שימשו טרם המיזוג או לאחריו בייצור הכנסה מהפעילות הכלכלית העיקרית בחברה המעבירה או בחברה הקולטת, ואין במכירת המניות הנמכרות משום פגיעה בתכלית העסקית והכלכלית העומדת ביסוד המיזוג.
  2. כל יתר התנאים הקבועים בסעיף 103ג לפקודה ימשיכו להתקיים לרבות התנאי הקבוע בסעיף 103ג(3) לפקודה.
  3. במידה והחברה הקולטת תמכור בתקופה הנדרשת נכס נוסף, שווי שוק המניות הנמכרות לא יילקח בחשבון במבחן רוב הנכסים ולא יחשב כנכס שהיה לאחת החברות במועד המיזוג.
  4. החברה הקולטת תדווח ותשלם מקדמה לפקיד השומה על מכירת המניות הנמכרות בהתאם לקבוע בסעיף 91(ד) לפקודה.
  5. במידה ולחברה הקולטת או לחברה המעבירה היו הפסדים לצורכי מס במועד המיזוג, אשר ניתנים לקיזוז מרווח ההון ממכירת המניות הנמכרות, קיזוז ההפסדים יעשה בהתאם לקבוע בסעיף 103ח לפקודה.