החלטת מיסוי 16/06

איגוח תזרים מזומנים מליסינג תפעולי (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה"), מעוניינת לגוון את מקורות המימון שלה, ע"י מכירת תזרים מזומנים עתידי הנובע מליסינג תפעולי לחברת בת ייעודית (להלן: "החברה הייעודית"), בתמורה לקבלת כל שווי תזרים המזומנים העתידי המהוון להיום.

2. על מנת לרכוש את כל תזרים המזומנים העתידי המהוון כאמור, תנפיק החברה היעודית אג"ח המגובות בתזרים המזומנים העתידי (מכירת תזרים המזומנים העתידי והנפקת האג"ח ע"י החברה הייעודית, יכונו, להלן: "עסקת האיגוח").

פרטי הבקשה:

1. סיווג עסקת האיגוח כעסקת מימון ולא כעסקת מכר.

2. להשקיף לצרכי מס את פעילות החברה הייעודית ותוצאותיה כלפי החברה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. עסקת האיגוח תסווג כעסקת מימון, לצרכי מס, בכפוף לעמידה בכל התנאים הבאים:

1.1 כספי תמורת הנפקת האג"ח יועברו מהחברה הייעודית לחברה (בכפוף לבטחונות עפ"י דרישת חברות הדירוג).

1.2 החברה לא תמכור את סדרת האג"ח הנחותה (כרית בטחון), אותה תרכוש מהחברה הייעודית במסגרת הנפקת האג"ח, למשך כל תקופת האג"ח.

1.3 החברה תייעד את תמורת הנפקת האג"ח לפעילותה העסקית, לרבות פעילות עסקית בחברות קשורות בלבד, קרי, החברה לא תעביר סכומי כספים, במהלך כל תקופת חיי האג"ח, לכל פעילות שאינה פעילות עסקית, ובכלל זה לא תעביר סכומי כספים, בכל דרך שהיא, לבעלי מניותיה או "לקרוב", כהגדרת המונח בסעיף  88 לפקודה, לחברה או לבעלי מניותיה.

1.4 הועברו כספים לפעילות שאינה פעילות עסקית, כאמור לעיל, תחויב החברה בגין העברה זו במס חברות, ויערכו התאמות לעתיד בהתאם.

2. החברה הייעודית תהיה חברה שקופה לחלוטין לצורכי מס, ולפיכך, כל הכנסותיה ו/או תקבוליה ו/או הוצאותיה תחשבנה להכנסותיה ו/או תקבוליה ו/או הוצאותיה של החברה; והכל, כאילו שהזכויות שהומחו נשארו בידי החברה, וכן כאלו האג"ח הונפק על ידי החברה ולא על ידי החברה הייעודית, בכפוף לעמידה בתנאים, כפי שיובאו להלן:

2.1 המחאת תזרים המזומנים מאת החברה לחברה הייעודית לא תהווה מכירה לעניין חלק ה' לפקודה או סעיף  2 לפקודה. מנגד, הכנסות ו/או תקבולי החברה הייעודית מעסקאות השכירות יחשבו כהכנסה בידי החברה לצורכי מס, וידווחו בהתאם למדיניות ההכרה בהכנסות של החברה, אילולא נעשתה עסקת האיגוח.

2.2 במידה שהחברה הייעודית תהא חדלת פירעון, ומחזיקי האג"ח לא יוכלו להיפרע מן החברה הייעודית, תהווה יתרת החוב (קרן, הפרשי הצמדה וריבית) שטרם נפרעה (להלן: "החוב הנמחל"), הכנסה עסקית פירותית בידי החברה. לעניין זה, "החוב הנמחל" – לרבות חוב שבעל החוב נהג בו כאילו נמחל לו או ששומט חובו. כנגד ה"הכנסה" העסקית מהחוב הנמחל, ניתן יהיה לקזז הפסדים עסקיים בלבד, לרבות חובות אבודים בחברה הייעודית.

2.3 החברה הייעודית לא תהא רשאית להחזיק ו/או לרכוש נכסים או התחייבויות, למעט אלה הדרושים לצורך מילוי התחייבויותיה לעניין הסכמי השכירות נשוא עסקת האיגוח ולעניין הסכמי ההלוואה בינה ובין המשקיעים (אג"ח).

2.4 עם פירעונו המלא של האג"ח, תתחסל החברה הייעודית, וכל נכסיה, במידה שיהיו כאלה, יועברו לחברה. העברת הנכסים כאמור, לא תהווה אירוע מס – לא אצל החברה ולא אצל החברה הייעודית.

2.5 לצורך יישום הוראות חוק התיאומים אצל החברה, במקום חשבון ההשקעה המאזני בחברה הייעודית, יבואו נכסיה והתחייבויותיה של החברה הייעודית (המאזן המאוחד של החברה עם החברה הייעודית).

2.6 החברה הייעודית תוחזק במלואה בבעלותה של החברה, ממועד הנפקת האג"ח ועד לפירעון הסופי של האג"ח המונפקות, ובכפוף לזכויות מוגדרות שיוקנו לנאמן לצורך הגנה על מחזיקי האג"ח.

3. החלטת המיסוי מהווה גם אישור פטור מניכוי מס במקור לגבי תזרים המזומנים הצפוי מהחברה לחברה הייעודית, לאורך תקופת חיי האג"ח, לכל דבר ועניין.

4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.