החלטת מיסוי 16/07

שינוי תנאי אגרות חוב (בהסכם)

העובדות:

1. חברה ציבורית תושבת ישראל, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב מבקשת לשנות את תנאי אגרות החוב ניתנות להמרה וצמודות למדד המחירים לצרכן, שהנפיקה בעבר לפי תשקיף (להלן: "אגרות החוב המקוריות" ו-"המדד", בהתאמה), כך שלאחר השינוי אגרות החוב לא יהיו צמודות למדד המחירים לצרכן והריבית הנקובה בהן תשונה בהתאמה (להלן: "אגרות החוב המעודכנות" ו-"שינוי תנאי אגרות החוב", בהתאמה). יתר תנאי אגרות החוב יוותרו ללא שינוי.

2. שינוי תנאי אגרות החוב המקוריות נובע בעיקר משיקולים חשבונאים, כלכליים ואחרים.

3. יצוין, כי מחיר אגרות החוב המקוריות בבורסה, טרם השינוי, לא פחת מסך של XX אגורות (להלן: "המחיר המינימאלי") לאגרת חוב מקורית כל אחת בכל התקופה שבין יום הנפקת אגרות החוב המקוריות ועד למועד השינוי האמור.

פרטי הבקשה:

קביעת הסדר המס שיחול על מחזיקי אגרות החוב עובר לשינוי תנאי אגרות החוב כאמור לעיל.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע, כי חיוב המס בידי מחזיקי אגרות החוב, ייעשה רק במועד מכירת אגרות החוב המעודכנות, בכפוף להוראות החלטת מיסוי זו ובהתקיים כל חיובי החברה על פיה.

2. ככלל, במועד שינוי תנאי אגרות החוב תחויב החברה במס בשיעור של 15.26% (5% מגולם) בגין ההפרש, שבין שווי אגרות החוב המקוריות בבורסה במועד השינוי (בניכוי הריבית הצבורה המיוחסת למחזיקי האג"ח החייבים במס) לבין שווי אגרות החוב המקוריות לפי המחיר המינימאלי המתואם, אשר היה נובע אילו מומשו אגרות החוב המקוריות במועד השינוי ע"י מחזיקי האג"ח החייבים במס.

3. יחד עם זאת, בגין ההפרש כאמור, שהיה נובע אילו מומשו אגרות החוב המקוריות במועד השינוי ע"י מחזיקי אגרות החוב שחל בגין הכנסתם זו פטור ממס מכוח סעיף  9(2) לפקודת מס הכנסה, לא תחויב החברה במס.

4. במועד שינוי תנאי אגרות החוב תנכה החברה מס במקור מהריבית הצבורה באגרות החוב המקוריות, בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו-2005. למען הסר ספק, נקבע כי ריבית זו תסווג כריבית בגין אגרות חוב צמודות למדד.

5. בנוסף נקבע, כי החל ממועד השינוי, ייחשבו אגרות החוב המעודכנות כאגרות חוב שאינן צמודות, לכל דבר ועניין, לרבות לעניין ניכוי המס במקור מתשלומי הריבית בגינם ולרבות לעניין רווח ההון ממכירת אגרות החוב המעודכנות ע"י מחזיקיהן. כמו כן, נקבע כי המחיר המקורי ויום הרכישה במועד מכירתן של אגרות החוב המעודכנות יהיו מחירן המקורי ויום רכישתן של אגרות החוב המקוריות.

6. עוד נקבע, כי בכל מקרה לא יוכר הפסד כלשהוא למחזיקי אגרות החוב במועד שינוי תנאי אגרות החוב.

7. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.