החלטת מיסוי 16/08

מפעל תעשייתי, שירותי מו"פ לחברה תושבת ישראל, פעילות ייצור באמצעות קבלן משנה וקביעת הכנסות החברה כ"הכנסות מוטבות" (בהסכם)

העובדות:
1. החברה הינה חברה פרטית העוסקת בפיתוח וייצור מערכות לטיפולים קוסמטיים לשוק המקצועי, תוך שימוש בטכנולוגיה חדשנית שפותחה על ידי חברה.
2. החברה נעזרת בתהליך הייצור של המערכות בקבלן משנה.
3. בעלי המניות של החברה הקימו חברת חדשה (תושבת ישראל) (להלן: "חברה אחות") אשר עוסקת בפיתוח מערכות לשוק הפרטי.
4. בין החברה לחברה האחות נחתם הסכם על פיו תספק החברה לחברה האחות שירותי פיתוח ותהא זכאית לתמורה על פי מודל +cost (עלויות בתוספת מקדם רווח).

פרטי הבקשה:
החברה ביקשה בין היתר, לאשר את הכנסות החברה כ"הכנסות מוטבות".

החלטת המיסוי ותנאיה:
1. נקבע כי הכנסות החברה משירותי המו"פ לחברה האחות אינן הכנסות מוטבות ולפיכך אינן זכאיות להטבות מס.
2. נקבע כי הכנסות משירותי מו"פ יכללו את כל העלויות הישירות והעקיפות הקשורות בתהליך הפיתוח עבור החברה האחות בתוספת מקדם הרווח.
3. נקבע מנגנון לייחוס הוצאות החברה בין ההכנסות המוטבות לבין ההכנסות שאינן מוטבות.
4. נקבע כי מפעלה של החברה ייחשב כמפעל תעשייתי בהתקיים מגבלות נוספות, בינהן כי מספר עובדי הייצור לא יפחת מ- 10 עובדים במשך כל תקופת ההטבות.
5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.