החלטת מיסוי 1691/09

שינוי מודל עסקי וקבלני משנה בחו"ל (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת בפיתוח טכנולוגיה, הכוללת תוכנה ומוצר סופי, המאפשרים לאתר מיקום במרחבים שונים.

2. החל ממועד הקמתה, הוחזקו מניות החברה על ידי חברה זרה (להלן: "חברת האם לשעבר"). החברה נתנה לחברת האם לשעבר שירותי מחקר ופיתוח תמורת הכנסות על פי מודל העלות בתוספת מקדם רווח (Cost +). הידע אשר פיתחה החברה היה בבעלותה של חברת האם לשעבר.

3. במהלך שנת 2007 בוצע שינוי מבנה שבמסגרתו הועברה כל פעילותה של חברת האם לשעבר למישור החברה. בעקבות שינוי המבנה, שינתה החברה את המודל העסקי בו פעלה ממודל של מתן שירותי פיתוח לחברת האם לשעבר למודל של פיתוח, ייצור ושיווק עצמי של הטכנולוגיה והמוצרים. עד למועד שינוי המבנה, הידע המפותח לא הבשיל לכדי מוצר סופי ולפיכך לא היו לחברת האם לשעבר ו/או לחברה כל הכנסות ממכירת מוצרים ו/או ממתן זכות שימוש בתוכנה.

4. לאחר  מועד  שינוי  המבנה המשיכה  החברה לפתח  את הטכנולוגיה  במפעלה והחלה לייצר את המוצרים בשיטת ה-Full Turn Keyבאמצעות קבלני משנה מחוץ לישראל, וזאת בהתאם להנחיות מפורטות של החברה.

פרטי הבקשה:

1. לאשר כי מפעל החברה הינו "מפעל תעשייתי", כמשמעות המונח בסעיף 51 לחוק.

2. לאשר כי ההרחבה במפעל החברה היא "מפעל מוטב" (שנת בחירה 2007), כמשמעותו בסעיף 51 לחוק.

3. לקבוע את אופן חישוב ההכנסה החייבת המיוחסת ל"מפעל המוטב".

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. יראו במפעל החברה כ"מפעל תעשייתי", כהגדרתו בסעיף 51 לחוק, בהתקיים תנאים מצטברים, ביניהם: העסקת מספר מינימאלי של עובדי פיתוח, רשימת פעולות שהחברה תבצע בתחום מפעלה ובאמצעות עובדיה בלבד (לרבות, המשך תהליך המחקר והפיתוח, אינטגרציה, בקרת איכות, פיקוח על פעולות קבלני המשנה, מלאי ולוגיסטיקה, שיווק והנהלה וכדומה).

2. מאחר והיקף הפעילות של מפעל החברה עם קבלני המשנה מחוץ לישראל הינו מהותי, נקבע מנגנון על פיו חלק מההכנסה החייבת של המפעל לא תהא זכאית להטבות במס.

3. לאור העובדה ששינוי המבנה והמודל העסקי נעשו במהלך שנת 2007 נקבע, כי החברה תוכל לבחור כ"שנת בחירה" את שנת המס 2008 (או אחריה).

4. מאחר ועד ל מועד שינוי המודל  העסקי, כאמור לעיל, חברת האם לשעבר לא מכרה מוצרים המבוססים על הידע שפיתחה עבורה החברה ולא נבעו לה כל הכנסות מהם, נקבע כי מחזור הבסיס של ההרחבה שביצעה החברה (שנת בחירה 2008) הינו אפס.

5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.