החלטת מיסוי 17/06

קביעת נכיון משוקלל בהרחבת סדרה (בהסכם)

העובדות:

חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") מעוניינת להרחיב סדרת אג"ח קיימת אשר הונפקה בעבר בבורסה (להלן: "הסדרה המקורית"), על ידי הנפקת סדרה נוספת בבורסה (להלן: "הסדרה הנוספת").

הרחבת הסדרה המקורית נעשית מהטעמים הבאים:

1. גיוס כספים להרחבת הפעילות העסקית של החברה.

2. הגברת הנזילות והמסחר בסדרה המקורית.

3. ניצול הזדמנויות גיוס בבורסה.

פרטי הבקשה:

לקבוע את שיעור הניכיון המשוקלל במועד הפדיון של הסדרה המקורית ושל הסדרה הנוספת (להלן: "הסדרה המצרפית") וזאת לצרכי ניכוי מס במקור.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. שיעור הניכיון המשוקלל לצרכי מס לסדרה המצרפית, ייקבע על פי נוסחה המשקללת את שיעור הניכיון מהנפקת הסדרות המקוריות, את שיעור הניכיון הנובע מהנפקת הסדרה הנוספת ואת שיעור הניכיון הנובע מהמרת אופציות לאג"ח (באם היו).

2. שיעור הניכיון המשוקלל ייקבע בהתאם לנוסחה דלקמן:

 

מקדם תקופה* לסדרות הנוספותXשיעורי הניכיון מהסדרות הנוספות המוכפלים בסך ע.נ. סדרות נוספות+שיעור ניכיון מקורי המוכפל בסך ע.נ. סדרה מקורית=שיעור הניכיון המשוקלל
סך ע.נ. סדרה מקורית + ע.נ. סדרות נוספות x מקדם התקופה לסדרות הנוספות
 
   

*  "מקדם התקופה" – היחס שבין המח"מ (משך חיים ממוצע) של הסדרה הנוספת לבין המח"מ של הסדרה המקורית. במקרה בו ישנן מספר הרחבות לסדרה יש לחשב מח"מ נפרד לכל אחת מההרחבות.

דוגמא:

– סך ע.נ. סדרה מקורית – 150,000,000 תמורת 141,000,000
– סך ע.נ. סדרה נוספות – 50,000,000 תמורת 48,000,000
– מקדם תקופה – 80%

שיעור ניכיון מקורי:   6% = 150,000,000/(141,000,000 – 150,000,000)

שיעור ניכיון בהקצאה נוספות:     4% = 50,000,000/(48,000,000 – 50,000,000)

שיעור הנכיון המשוקלל :             5.58% = (80% x 50,000,000 x 4% + 150,000,000 x 6%) (80% x 50,000,000 + 150,000,000)

3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.