החלטת מיסוי 17/08

קביעת הכנסות החברה כ''הכנסות מוטבות'' (בהסכם)

העובדות:

1. החברה הינה חברה ציבורית העוסקת בפיתוח ייצור ושיווק של ממירים אופטיים ומערכות גישה רחבות פס.

2. החברה חתמה חוזה עם לקוח מהותי, בדבר מכירת מוצרי החברה, חלקים וחלפים וכן התחייבה לתת ללקוח המהותי שירותים בגין תמיכה טכנית ותחזוקה שכללה מרכז תמיכה הפועל 24 שעות ביממה. שירותים אלו נועדו לאפשר ללקוח המהותי לעמוד בהתחייבותו לתת תמיכה טכנית לחברה גדולה בחו"ל.

3. בדרך קבע, החברה הגדולה בחו"ל השתמשה  בשירותי התמיכה שניתנו על ידי הלקוח המהותי ורק במקרים חריגים פנה הלקוח המהותי לאנשי התמיכה הטכנית של החברה.

4. ההכנסות ממתן השירותים כאמור, נצמחו בסכום קבוע מדי רבעון ללא קשר באם הלקוח העיקרי השתמש בשירותי החברה ובנוסף, השירותים הללו לא ניתנו ללקוחות אחרים במסגרת רכישת המוצרים.

5. החברה העסיקה קבלני משנה בפעולת השמת הרכיבים על גבי המעגלים המודפסים שבמוצריה.

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה בין היתר, לאשר את הכנסות החברה כ"הכנסות מוטבות".

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי הכנסות החברה ממתן שירותים בנסיבות האמורות, אינן בגין "שירות נלווה" והן לא יחשבו כ"הכנסות מוטבות" ולא יזכו להטבות המס הקבועות בחוק.

2. נקבע כי במידה ועלות קבלני המשנה אשר ממוקמים באזורי הפיתוח ב' ואחר, תעלה על 10% מסך עלות הייצור הכוללת, תהא החברה זכאית להטבות המס על פי איזור הפיתוח בו ממוקם קבלן המשנה.

3. נקבע מנגנון לייחוס הוצאות החברה בין ההכנסות המוטבות לבין ההכנסות שאינן מוטבות.

4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.