החלטת מיסוי 1728/17

הוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו-ב(3) - דיבידנד מוטב 1.1.2017 – 30.9.2017 מניות שהתקבלו בירושה (בהסכם)

העובדות

בעל מניות מהותי בחברה קיבל את מניות החברה בירושה בשנת 2016. מוריש המניות עבד בחברה וקיבל הכנסות מהחברה עד מועד פטירתו. לבעל המניות המהותי היורש לא היו הכנסות מהחברה בשנות המס 2015 ו-2016.

הבקשה

אופן חישוב תנאי ממוצע ההכנסות לצורך הזכאות לקבלת דיבידנד מוטב בהתאם להוראת השעה.

החלטת המיסוי

לצורך חישוב תנאי ממוצע ההכנסות בהוראת השעה יחושבו ההכנסות שהתקבלו על ידי בעל המניות היורש בלבד. יובהר כי בחישוב תנאי ממוצע ההכנסות של בעל המניות היורש לא יילקחו בחשבון הכנסות המוריש מהחברה מחלקת הדיבידנד מהשנים 2015-2016.