החלטת מיסוי1771/09

ייצור חשמל כמפעל תעשייתי לפי החוק לעידוד התעשיה (בהסכם)

העובדות:

  1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), פועלת על מנת להקים תחנת כוח פרטית בישראל (להלן: "התחנה").
  2. התחנה תופעל באמצעות גז טבעי בטכנולוגיה מסוג מחזור משולב (בעלת יכולת לשריפת גז טבעי וסולר).

לדברי החברה, מיקום התחנה מחייב את החברה למגן את המפעל, בין היתר, מפני התקפות כגון: ירי טילי קסאם, ירי טילי נ"ט בכינון ישיר לעבר התחנה ו/או ירי נק"ל מטווח בינוני ורחוק לעבר ריכוזי קהל בתחנה.

פרטי הבקשה:

  1. לאשר כי מפעל החברה הינו "מפעל תעשייתי" כהגדרת מונח זה בחוק לעידוד התעשיה (מיסים), התשכ"ט-1969(להלן: "חוק לעידוד התעשיה").
  2. לאשר כי ההוצאות שנוגעות להגנה מפני התקפות מהאוויר יותרו בניכוי כהוצאה שוטפת לפי סעיף 17(7) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961(להלן: "פקודת מס הכנסה").

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

  1. נקבע כי פעילות ייצור החשמל תחשב כפעילות ייצורית ומפעל תחנת הכוח של החברה יהווה "מפעל תעשייתי", כהגדרתו בחוק לעידוד התעשייה בהתקיים, בכל שנת מס, כל התנאים הבאים:

1.1  עיקר הפעילות היצרנית של המפעל תהא מייצור חשמל. לעניין זה, עיקר פעילות יצרנית משמעו שעלויות ייצור הפקת החשמל לא יפחתו מ-75% מסך העלויות ועיקר ההכנסות משמעו שלא יפחת מ-90% מהמפעל התעשייתי.

1.2   העסקת מספר מינימאלי של עובדים השייכים במישרין לתהליך ייצור החשמל.

1.3   עמידה בפועל בכל יתר התנאים הקבועים בחוק לעידוד התעשיה.

  1. כמו כן נקבע, כי תוקף האישור הינו בדבר היות מפעל תחנת הכח של החברה מפעל תעשייתי אך ורק לעניין החוק לעידוד התעשייה.
  2. לעניין הוצאות מיגון המפעל נקבע כי:

3.1 עלויות הבניה שיותרו בניכוי מכוח סעיף 17(7) לפקודת מס הכנסה יהיו עלויות הבנייה שנוספו אך ורק בשל הצורך במיגון התחנה כנגד התקפות מן האוויר.

3.2 עלויות מיגון מסויימות שהינן רלוונטיות למפעל ואינן שייכות למיגון התקפות מן האוויר בלבד (כגון: גדר תוחמת מפעל, מכלולי כניסה ושערים, מוקד שליטה ובקרה וכדומה) לא תותרנה בניכוי מכוח סעיף 17(7) לפקודת מס הכנסה.

  1. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.