החלטת מיסוי 1905/11

קביעת הסדרי נאמנות ללא החזקה פיזית (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה"), מוחזקת ע"י חברה ציבורית תושבת ארה"ב (להלן: "חברת האם"). חברת האם הקצתה לעובדי החברה אופציות הניתנות למימוש למניותיה, בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") במסלול רווח הון בהקצאה באמצעות נאמן וזאת במסגרת תכנית הקצאה בינלאומית שהותאמה לדין בישראל באמצעות נספח ישראלי, לעניין החלת הוראות סעיף 102 (א) לפקודה ו/או סעיף 102(ב) לפקודה ו/או סעיף 102(ב) לפקודה, לפי העניין (להלן: "התכנית הבינלאומית").

2. התכנית הבינלאומית והנספח הישראלי לתכנית הבינלאומית הוגשו לאישור פקיד השומה בהתאם לטפסים הנדרשים בכללים. כמו כן הנאמן לתכנית אושר ע"י פקיד השומה לשמש כנאמן לצורך יישום הוראות סניף 102 לפקודה (להלן: הנאמן הישראלי").

3. לעניין הוראות סעיף 102 לפקודה, החברה האם הינה "החברה המקצה" כמשמעותה בסעיף 1 לכללים, ואולם מכיוון שהחברה המקצה בענייננו הינה תושבת חוץ, הרי שהחברה משמשת כ"חברה מדווחת" כמשמעות המונח בסעיף 1 כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג – 2003 (להלן: "הכללים").

4. בשל העובדה כי התכנית הבינלאומית של חברת האם הינה תכנית בינלאומית המקיפה את עובדי הקבוצה כולה ברחבי העולם, נקבע במסגרת התכנית הבינלאומית כי ניהול תכנית התגמול יבוצע ע"י ברוקר זר, אשר יטפל בכל ההקצאות לעובדי הקבוצה (כפי שנהוג בחברות גלובליות כדוגמת חברת האם). לפיכך, אין אפשרות להפקיד באופן פיזי את האופציות המוענקות לעובדי החברה ו/או את המניות הנובעות ממימוש האופציות כאמור בידי הנאמן הישראלי.

הבקשה:

מבוקש בזאת אישורכם להסדר נאמנות מפקחת בגין הקצאת האופציות כחלק מאישור תכנית התגמול, במסגרתו לא יידרש הנאמן הישראלי לרשום ולהחזיק את האופציות של עובדי החברה, המוקצות לפי סעיף 102 במסלול ההוני, ו/או את המניות שינבעו ממימוש האופציות כאמור, על שמו.

החלטת המיסוי ותנאיה:

הנאמן הישראלי יוכל לשמש כנאמן מפקח בלבד ללא החזקה פיזית בכתבי האופציות שיוקו במסגרת תכנית התגמול ו/או במניות שינבעו ממימוש האופציות כאמור, אשר יופקדו ויוחזקו בידי הברוקר הזר, ובלבד שיחולו הכללים הבאים:

1. הברוקר הזר יפתח עבור כל אחד מעובדי חברת הבת חשבון פעילות אצלו לטובת אותו עובד בלבד (להלן: "החשבונות הזרים").

2. האופציות המוקצות העומדות לזכותו של כל אחד מעובדי חברת הבת תופקדנה בחשבונות הזרים.

3. החשבונות הזרים אצל הברוקר הזר יהיו תחת פיקוח מצד הנאמן הישראלי, כמפורט להלן. יודגש כי החשבונות הזרים יהיו חסומים כך שהעובדים לא יוכלו להוציא מחשבונם אצל הברוקר הזר, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות המחאתן, שיעבודו, מתן ייפוי כח או כתב העברה בשלן, את האופציות המוקצות ו/או מניות שינבעו ממימוש האופציות המוקצות ו/או כספים אשר יתקבלו כתמורה ממכירתן, שלא דרך הנאמן הישראלי או בפיקוחו.

4. במקרה של המרת האופציות המוקצות למניות ללא מכירת המניות הנובעות ממימוש הזכויות (כולן או חלקן), תופקדנה מניות המימוש בחשבונות הזרים ו/או בחשבון על שם הנאמן הישראלי, בהתאם ובכפוף להסכם בין החברה לבין הברוקר הזר.

5. העברת מניות המימוש מהחשבונות הזרים (במקרה בו מניות המימוש אינן מופקדות בחשבון על שם הנאמן הישראלי), לידי עובד לאור בקשה של העובד או מכל סיבה אחרת, הרי שזו תתבצע ע"י הברוקר הזר לעובד באמצעות הנאמן הישראלי בלבד, וזאת רק לאחר קבלת אישור בכתב של הנאמן הישראלי, אשר הבטיח קודם לכן כי קיימים בידיו האמצעים לתשלום חבות המס הנובעת משווי ההטבה במועד העברת המניות כאמור.

6. במקרים בהם העובד יבקש לממש את האופציות ולמכור את המניות ויפנה ישירות לברוקר הזר, הרי שבכל מקרה הכספים אשר יתקבלו בחשבונות הזרים בגין מכירת המניות יועברו ישירות לחשבון הבנק ע"ש הנאמן הישראלי, אשר יעבירם לעובדים הזכאים רק לאחר ניכוי מקדמה ע"ח חבות המס הנובעת משווי ההטבה, בשיעורים הקבועים בסעיף 102 לפקודה ובכללים, לפי העניין, והעברתם לפקיד השומה.

7. מובהר, כי ניכוי המס במקור והדיווחים הנדרשים, ניתן שיתבצעו ע"י החברה באמצעות מערך השכר שלה, וזאת חלף הנאמן הישראלי. במקרה כזה ניכוי המס והדיווחים יעשו בהתאם להוראות הפקודה, התקנות מכוחה והכללים שמכח סעיף 102 לפקודה. מובהר, כי אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן הישראלי בכל הנוגע לחיוביו כאמור בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, לכללים ולאמור לעיל.

8. הנאמן הישראלי יקבל לידיו מאת הברוקר הזר דוחות יומיים לגבי פעולות המימוש (מכירה או העברת מניות 102) שנעשו בני"ע. הנאמן הישראלי יקבל לידיו דוח בגין הפקדת מניות 102 לחשבונות הזרים מדי מועד הבשלה. הנאמן הישראלי יחזיק אצלו רישום ויבצע בדיקת התאמה לגבי יתרות ני"ע והמזומן, הנמצאים בידי הברוקר הזר בחשבונות הזרים, לגבי כל אחד מהעובדים מידי חודש.

9. הנאמן הישראלי יהא אחראי על הגשת דוחות נאמן וכן יפקח על דיווחים והעברת ניכוי המס במקור, המועדים ובטפסים המפורטים בכללים.

10. החברה מתחייבת להקים מול הברוקר הזר ממשק המסדיר את התהליכים המפורטים בהחלטת מיסוי זו.

11. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן, כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות לצרכי מס, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות והנאמן להסכמתם לתנאי החלטת מיסוי זו.