החלטות מיסוי 2/11

החבות במע"מ בשל תמורה בגין מתן שירות הכוללת מרכיב של מזומן ומרכיב של אופציות

העובדות:

1. עו"ד ישראלי מעניק שירותים משפטיים, ומחייב את לקוחותיו בתשלום במזומן על בסיס שעות העבודה או על בסיס תשלום חודשי קבוע (ריטיינר).

2. בנוסף לתמורה הכספית, אחד הלקוחות הנפיק לעוה"ד אופציות לרכישת ניירות ערך בחברה אשר אינה נסחרת בבורסה.

3. עוה"ד מדווח למע"מ על השירותים שהעניק בהתאם לתמורה הכספית ושווי האופציות במועד קבלתן. הוא אינו מוציא ללקוחותיו הודעות זיכוי או חשבוניות מס נוספות בהתאם לירידה/עלייה שחלה בשווי האופציות לאחר קבלתן.

הבקשה:

אישורנו כי מחיר השירות, המוענק ע"י עוה"ד, לצורכי חוק מע"מ ייקבע בהתאם לתמורה הכספית המתקבלת מן הלקוחות בתוספת שווי האופציות במועד קבלתן ע"י עוה"ד.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. סעיף  10 לחוק מע"מ קובע, בין היתר, כי מחירה של עסקה, שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף, יהא המחיר שהיה משתלם בעדה בתנאים רגילים.

2. לאור האמור לעיל, מחיר השירות המוענק על ידי עוה"ד במקרה בו חלק משכה"ט משולם במזומן וחלק באופציות לרכישת ניירות ערך של חברה אשר אינה נסחרת בבורסה, יהא המחיר שהיה משתלם בגין השירות האמור בתנאים רגילים, דהיינו שווי השירות אילו הייתה משולמת תמורה במזומן בלבד.

3. יובהר כי עליה או ירידה בשווי האופציות לאחר מועד קבלתן ע"י עוה"ד לא יחשבו כשינוי במחיר העסקה.