החלטת מיסוי 20/06

מוסד קבע- אחסון חלקי חילוף בישראל

העובדות:

1. חברה תושבת חוץ  (להלן: "החברה") הנמנית על חברות רב לאומיות (להלן: "הקבוצה") הינם בעלים של מחסן בישראל. המחסן מתופעל ומתוחזק על ידי עובדים המועסקים על ידי קבלן חיצוני שאינו נמנה על הקבוצה.

2. פעילות החברה בישראל מתבטאת באחסון ובאספקה של חלקי חילוף לחברות בקבוצה הפועלות בישראל.

3. חברות הקבוצה הפועלות בישראל מזמינות חלקי חילוף, תוך שימוש במערכת מחשוב גלובאלית השייכת לקבוצה. ההזמנות מאושרות מחוץ לישראל, החשבוניות  מונפקות מחוץ לישראל והסכמי התובלה והאחסון נעשים אף הם מחוץ לישראל. חלקי החילוף מסופקים מן המחסן בישראל.

4. החברה אינה עוסקת ולא תעסוק בעתיד בפעילות נוספת כלשהי בישראל מלבד החזקת המחסן כמפורט בהחלטה זו.  בפרט, לא תעסוק החברה במכירה או שיווק בישראל.

5. לחברה אין ולא יהיה אדם המוסמך לחתום מטעמה ובשמה על חוזים בישראל.

6. הסכמי רכישת חלקי חילוף, הסכמי שיפוץ החלקים, הסכמים הנוגעים לתובלה ולאחסון החלקים, והסכמים בנוגע למכירת החלקים, נערכים וייערכו מחוץ לישראל.

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה לקבוע כי פעילותה בישראל אינה מכוננת "מוסד קבע" בישראל, כמשמעותו באמנה למניעת כפל מס.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. פעילות החברה בהחזקת המחסן כמתואר לעיל אינה מכוננת, לכשעצמה, "מוסד קבע" בישראל.

2. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.