החלטת מיסוי מספר 20/08

ייצור באמצעות קבלני משתנה בחו"ל (בהסכם)

העובדות:
1. חברת תושבת ישראל (להלן: "החברה") העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מזגנים, מערכות קירור לקירור מטען של רכב מסחרי ודלתות חשמליות לרכבים מסחריים.
2. החברה מייצרת את כל חלקי המזגנים ומערכות הקירור במפעלה למעט המדחסים אשר נרכשים מיצרן יפני.
3. החברה מייצרת את כל חלקי הדלתות החשמליות במפעלה למעט המנועים אשר נרכשים מיצרן גרמני.
4. עלות המדחסים והמנועים מהווה 5.6% מעלות המכר בכל שנה ושנה.

פרטי הבקשה:
החברה ביקשה לקבוע את הטבות המס להן זכאית החברה בגין הייצור באמצעות קבלני משנה בחו"ל.

החלטת המיסוי ותנאיה:
1. נקבע כי עלות המדחסים והמנועים החשמליים לא יעלו על 10% מסך עלות ייצור מהמזגנים, מערכות קירור לקירור מטען של רכב מסחרי ודלתות חשמליות לרכבים מסחריים מידי שנה במשך כל תקופת ההטבות. במידה ועלות המדחסים והמנועים החשמליים יעלה על 10% מסך עלות ייצור המזגנים, מערכות קירור לקירור מטען של רכב מסחרי ודלתות חשמליות לרכבים מסחריים במהלך תקופת ההטבות (של ההרחבה נשוא אישור זה), כאמור לעיל, חלק ההכנסה החייבת (נשוא ההרחבה) הנובעת ממכירות מזגנים, מערכות קירור לקירור מטען של רכב מסחרי ודלתות חשמליות לרכבים מסחריים באותה שנת מס, לא תהא זכאית להטבות במס. לעניין זה "חלק ההכנסה החייבת" – הינו שיעור עלות המדחס והמנוע חשמלי מכלל עלות ייצור המזגנים, מערכות קירור לקירור מטען של רכב מסחרי ודלתות חשמליות לרכבים מסחריים.
2. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים מסוימים.