החלטת מיסוי בהסכם 21/06

קביעת תושבות; הקלות לתושב חוזר

העובדות

1. המבקש ובת זוגו עזבו את ישראל למדינת אמנה בסוף שנות התשעים. שנה לאחר עזיבתם נישאו בחו"ל ונולד להם ילד.

2. המבקש מחזיק במניות של שתי חברות ישראליות שמניותיהן נסחרות בבורסה בישראל (להלן: "מניות החברות הישראליות"). חלק ממניות החברות הישראליות מוחזקות ע"י המבקש בעקיפין באמצעות נאמנות שיצר המבקש במדינה אחרת בהיותו תושב חוץ (להלן: "הנאמנות"). המבקש הינו הנהנה בנאמנות. בהיותו בחו"ל עסק המבקש בניהול חברה בת זרה של אחת החברות הישראליות.

3. בכל תקופת שהותם בחו"ל, היתה למבקש ולבת זוגו דירת מגורים בישראל שהיתה ריקה ומעולם לא הושכרה, אותה ניסוי למכור ללא הצלחה.

4. כל אחד מבני הזוג שהה בישראל פחות מ- 120 ימים בשנה שקדמה לשנת חזרתם לישראל (2004) ופחות מ- 90 ימים בכל אחת משלוש השנים שקדמו לה (2001-2003).

5. במסגרת הפנייה לרשות המסים נמסרו עובדות נוספות לעניין התושבות.

פרטי הבקשה

המבקש ביקש לקבוע את מועד היותו לתושב ישראל.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. המבקש ייחשב לתושב ישראל מיום 1.1.05 ויהיה זכאי להקלות במס הניתנות ל"תושב חוזר" מכח סעיפים 14(ג) ו- 97(ב) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") החל ממועד זה. הקלות כאמור לא יינתנו ביחס למניות החברות הישראליות, אף אלו שנרכשו בהיות המבקש תושב חוץ.

2. בנוסף לכך הובהר, כי לא תינתן להכנסת הנאמן הקלה במס מכח סעיף 97(ב2) לפקודה ביחס למניות החברות הישראליות.

3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות שונות ומגבלות נוספות כגון: הצגת רשימת נכסים מחו"ל שבבעלות המבקש ובת זוגו, במישרין או בעקיפין, למועד שבו נחשב לתושב ישראל, לרבות מועד ועלות הרכישה, המצאת תצהיר של המבקש ודרישות לעניין דיווח.