החלטת מיסוי 2167/18

הכנסה מועדפת ממתן זכות שימוש בתוכנה המשמשת כפלטפורמת מסחר (בהסכם)

העובדות:
1. החברה הינה חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"). החברה עוסקת בפיתוח תוכנה המשמשת כפלטפורמה למסחר בחוזים עתידיים (להלן: "התוכנה") עבור ברוקרים וגופים פיננסיים (להלן: "לקוחות החברה"). התוכנה מותקנת על גבי השרתים של לקוחות החברה ומתממשקת למערכות שלהם.

2. לחברה הכנסות ממתן זכות שימוש בתוכנה מלקוחותיה. התשלום מחושב כסכום קבוע וכן כאחוז ממחזור המכירות של הלקוח שמבוסס על השימוש בתוכנה.

3. החברה הצהירה, בין היתר, את ההצהרות שלהלן:

3.1. לחברה אין כל קשר עסקי עם הסוחרים שמבצעים את המסחר באמצעות התוכנה (הלקוחות של לקוחות החברה).
3.2. לקוחות החברה אינם "קרוב" של החברה.
3.3. החברה אינה נושאת בסיכוני המסחר והעסקאות המבוצעות באמצעות התוכנה ומלוא הסיכונים והסיכויים בגין פעילות זו הם של לקוחות החברה.
3.4. המודל העסקי של החברה הוא פיתוח תוכנה וקבלת תשלום עבור מתן זכות שימוש בה.
3.5. הכנסתה של החברה אינה נגזרת מרווחי המסחר אלא ממחזור השימוש בתוכנה אצל הלקוחות שלה.

פרטי הבקשה:
החברה ביקשה, בין היתר, לאשר כי הכנסות החברה ממתן זכות שימוש בתוכנה מהוות "הכנסה מועדפת", כהגדרת המונח בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט- 1959(להלן: "החוק").

החלטת המיסוי ותנאיה:
1. נקבע כי הכנסות החברה ממתן זכות שימוש בתוכנה תיחשבנה כ"הכנסה מועדפת" בכפוף להתקיימות מלוא הצהרות החברה כאמור בסעיף 3 לעיל.

2. במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו תנאים ומגבלות נוספים.